ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین یغفوری، ابوذر پایدار، محسنه هادیزاده، (1397). ارزیابی مدیریت استفاده از فرصت های ناشی از زلزله 1382 بم از دیدگاه گردشگران ایرانی، نشریه گردشگری شهری، 5(1)، 1-20. magiran.com/p1858980
Hossein Yaghfouri, Abouzar Paydar, Mohseneh Hadizadeh, (2018). Assessment of Management of the Use of Opportunities Caused by the Bam Earthquake in 2003 from the Iranian Tourist's Viewpoint, journal of urban tourism, 5(1), 1-20. magiran.com/p1858980
حسین یغفوری، ابوذر پایدار، محسنه هادیزاده، ارزیابی مدیریت استفاده از فرصت های ناشی از زلزله 1382 بم از دیدگاه گردشگران ایرانی. نشریه گردشگری شهری، 1397؛ 5(1): 1-20. magiran.com/p1858980
Hossein Yaghfouri, Abouzar Paydar, Mohseneh Hadizadeh, Assessment of Management of the Use of Opportunities Caused by the Bam Earthquake in 2003 from the Iranian Tourist's Viewpoint, journal of urban tourism, 2018; 5(1): 1-20. magiran.com/p1858980
حسین یغفوری، ابوذر پایدار، محسنه هادیزاده، "ارزیابی مدیریت استفاده از فرصت های ناشی از زلزله 1382 بم از دیدگاه گردشگران ایرانی"، نشریه گردشگری شهری 5، شماره 1 (1397): 1-20. magiran.com/p1858980
Hossein Yaghfouri, Abouzar Paydar, Mohseneh Hadizadeh, "Assessment of Management of the Use of Opportunities Caused by the Bam Earthquake in 2003 from the Iranian Tourist's Viewpoint", journal of urban tourism 5, no.1 (2018): 1-20. magiran.com/p1858980
حسین یغفوری، ابوذر پایدار، محسنه هادیزاده، (1397). 'ارزیابی مدیریت استفاده از فرصت های ناشی از زلزله 1382 بم از دیدگاه گردشگران ایرانی'، نشریه گردشگری شهری، 5(1)، صص.1-20. magiran.com/p1858980
Hossein Yaghfouri, Abouzar Paydar, Mohseneh Hadizadeh, (2018). 'Assessment of Management of the Use of Opportunities Caused by the Bam Earthquake in 2003 from the Iranian Tourist's Viewpoint', journal of urban tourism, 5(1), pp.1-20. magiran.com/p1858980
حسین یغفوری؛ ابوذر پایدار؛ محسنه هادیزاده. "ارزیابی مدیریت استفاده از فرصت های ناشی از زلزله 1382 بم از دیدگاه گردشگران ایرانی". نشریه گردشگری شهری، 5 ،1 ، 1397، 1-20. magiran.com/p1858980
Hossein Yaghfouri; Abouzar Paydar; Mohseneh Hadizadeh. "Assessment of Management of the Use of Opportunities Caused by the Bam Earthquake in 2003 from the Iranian Tourist's Viewpoint", journal of urban tourism, 5, 1, 2018, 1-20. magiran.com/p1858980
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال