ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامحسین طهماسبی، سید بانو حسینی، مرادپاشا اسکندری نسب، (1397). ارزیابی رفتارهای بهداشتی زنبورعسل وارتباط آن با میزان آلودگی کلنی ها به کنه واوآ Varroa destructor درزنبورعسل نژاد ایرانی Apis mellifera meda، فصلنامه گیاه پزشکی، 41(2)، 89-100. magiran.com/p1859432
Gh. Tahmasbi, S. B. Hoseini, M. Eskandari Nasab, (2018). Evaluation of hygienic behaviors in Iranian honey bee)Apis mellifera meda(colonies and their relationship with infestation rate to Varroa destructor mite, Journal of Plant Protection, 41(2), 89-100. magiran.com/p1859432
غلامحسین طهماسبی، سید بانو حسینی، مرادپاشا اسکندری نسب، ارزیابی رفتارهای بهداشتی زنبورعسل وارتباط آن با میزان آلودگی کلنی ها به کنه واوآ Varroa destructor درزنبورعسل نژاد ایرانی Apis mellifera meda. فصلنامه گیاه پزشکی، 1397؛ 41(2): 89-100. magiran.com/p1859432
Gh. Tahmasbi, S. B. Hoseini, M. Eskandari Nasab, Evaluation of hygienic behaviors in Iranian honey bee)Apis mellifera meda(colonies and their relationship with infestation rate to Varroa destructor mite, Journal of Plant Protection, 2018; 41(2): 89-100. magiran.com/p1859432
غلامحسین طهماسبی، سید بانو حسینی، مرادپاشا اسکندری نسب، "ارزیابی رفتارهای بهداشتی زنبورعسل وارتباط آن با میزان آلودگی کلنی ها به کنه واوآ Varroa destructor درزنبورعسل نژاد ایرانی Apis mellifera meda"، فصلنامه گیاه پزشکی 41، شماره 2 (1397): 89-100. magiran.com/p1859432
Gh. Tahmasbi, S. B. Hoseini, M. Eskandari Nasab, "Evaluation of hygienic behaviors in Iranian honey bee)Apis mellifera meda(colonies and their relationship with infestation rate to Varroa destructor mite", Journal of Plant Protection 41, no.2 (2018): 89-100. magiran.com/p1859432
غلامحسین طهماسبی، سید بانو حسینی، مرادپاشا اسکندری نسب، (1397). 'ارزیابی رفتارهای بهداشتی زنبورعسل وارتباط آن با میزان آلودگی کلنی ها به کنه واوآ Varroa destructor درزنبورعسل نژاد ایرانی Apis mellifera meda'، فصلنامه گیاه پزشکی، 41(2)، صص.89-100. magiran.com/p1859432
Gh. Tahmasbi, S. B. Hoseini, M. Eskandari Nasab, (2018). 'Evaluation of hygienic behaviors in Iranian honey bee)Apis mellifera meda(colonies and their relationship with infestation rate to Varroa destructor mite', Journal of Plant Protection, 41(2), pp.89-100. magiran.com/p1859432
غلامحسین طهماسبی؛ سید بانو حسینی؛ مرادپاشا اسکندری نسب. "ارزیابی رفتارهای بهداشتی زنبورعسل وارتباط آن با میزان آلودگی کلنی ها به کنه واوآ Varroa destructor درزنبورعسل نژاد ایرانی Apis mellifera meda". فصلنامه گیاه پزشکی، 41 ،2 ، 1397، 89-100. magiran.com/p1859432
Gh. Tahmasbi; S. B. Hoseini; M. Eskandari Nasab. "Evaluation of hygienic behaviors in Iranian honey bee)Apis mellifera meda(colonies and their relationship with infestation rate to Varroa destructor mite", Journal of Plant Protection, 41, 2, 2018, 89-100. magiran.com/p1859432
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال