ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدهادی راد ، هاشم کنشلو، مهدی سلطانی، (1397). ویژگی های رویشی گونه های چوبی آبیاری شده با پساب در شرایط اقلیمی خشک (مطالعه موردی: شهر یزد)، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 26(2)، 240-251. magiran.com/p1859515
Mohammad Hadi Rad , Hashem Keneshloo, Mehdi Soltani, (2018). The effects of wastewater irrigation on vegetative performance of various woody species under arid condition (Case study: Yazd city), Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 26(2), 240-251. magiran.com/p1859515
محمدهادی راد ، هاشم کنشلو، مهدی سلطانی، ویژگی های رویشی گونه های چوبی آبیاری شده با پساب در شرایط اقلیمی خشک (مطالعه موردی: شهر یزد). فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 1397؛ 26(2): 240-251. magiran.com/p1859515
Mohammad Hadi Rad , Hashem Keneshloo, Mehdi Soltani, The effects of wastewater irrigation on vegetative performance of various woody species under arid condition (Case study: Yazd city), Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 2018; 26(2): 240-251. magiran.com/p1859515
محمدهادی راد ، هاشم کنشلو، مهدی سلطانی، "ویژگی های رویشی گونه های چوبی آبیاری شده با پساب در شرایط اقلیمی خشک (مطالعه موردی: شهر یزد)"، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 26، شماره 2 (1397): 240-251. magiran.com/p1859515
Mohammad Hadi Rad , Hashem Keneshloo, Mehdi Soltani, "The effects of wastewater irrigation on vegetative performance of various woody species under arid condition (Case study: Yazd city)", Iranian Journal of Forest and Poplar Research 26, no.2 (2018): 240-251. magiran.com/p1859515
محمدهادی راد ، هاشم کنشلو، مهدی سلطانی، (1397). 'ویژگی های رویشی گونه های چوبی آبیاری شده با پساب در شرایط اقلیمی خشک (مطالعه موردی: شهر یزد)'، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 26(2)، صص.240-251. magiran.com/p1859515
Mohammad Hadi Rad , Hashem Keneshloo, Mehdi Soltani, (2018). 'The effects of wastewater irrigation on vegetative performance of various woody species under arid condition (Case study: Yazd city)', Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 26(2), pp.240-251. magiran.com/p1859515
محمدهادی راد ؛ هاشم کنشلو؛ مهدی سلطانی. "ویژگی های رویشی گونه های چوبی آبیاری شده با پساب در شرایط اقلیمی خشک (مطالعه موردی: شهر یزد)". فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 26 ،2 ، 1397، 240-251. magiran.com/p1859515
Mohammad Hadi Rad ; Hashem Keneshloo; Mehdi Soltani. "The effects of wastewater irrigation on vegetative performance of various woody species under arid condition (Case study: Yazd city)", Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 26, 2, 2018, 240-251. magiran.com/p1859515
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال