ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سکینه پرورشان، عباس شمسعلی نیا، مهری جهانشاهی، محمود حاج احمدی، (1397). تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر تهدید درک شده و خودکارآمدی خانواده های سالمندان دیابتی در معرض خطر سقوط، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 7(2)، 96-107. magiran.com/p1859552
Abbas Shamsali Niya , (2018). Impact of Family-Based Empowering Model on the Perceived Threat and Self-Efficacy of Families of Diabetic Elderly at Risk of Falling, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 7(2), 96-107. magiran.com/p1859552
سکینه پرورشان، عباس شمسعلی نیا، مهری جهانشاهی، محمود حاج احمدی، تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر تهدید درک شده و خودکارآمدی خانواده های سالمندان دیابتی در معرض خطر سقوط. مجله بالینی پرستاری و مامایی، 1397؛ 7(2): 96-107. magiran.com/p1859552
Abbas Shamsali Niya , Impact of Family-Based Empowering Model on the Perceived Threat and Self-Efficacy of Families of Diabetic Elderly at Risk of Falling, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 2018; 7(2): 96-107. magiran.com/p1859552
سکینه پرورشان، عباس شمسعلی نیا، مهری جهانشاهی، محمود حاج احمدی، "تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر تهدید درک شده و خودکارآمدی خانواده های سالمندان دیابتی در معرض خطر سقوط"، مجله بالینی پرستاری و مامایی 7، شماره 2 (1397): 96-107. magiran.com/p1859552
Abbas Shamsali Niya , "Impact of Family-Based Empowering Model on the Perceived Threat and Self-Efficacy of Families of Diabetic Elderly at Risk of Falling", Journal of Clinical Nursing and Midwifery 7, no.2 (2018): 96-107. magiran.com/p1859552
سکینه پرورشان، عباس شمسعلی نیا، مهری جهانشاهی، محمود حاج احمدی، (1397). 'تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر تهدید درک شده و خودکارآمدی خانواده های سالمندان دیابتی در معرض خطر سقوط'، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 7(2)، صص.96-107. magiran.com/p1859552
Abbas Shamsali Niya , (2018). 'Impact of Family-Based Empowering Model on the Perceived Threat and Self-Efficacy of Families of Diabetic Elderly at Risk of Falling', Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 7(2), pp.96-107. magiran.com/p1859552
سکینه پرورشان؛ عباس شمسعلی نیا؛ مهری جهانشاهی؛ محمود حاج احمدی. "تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر تهدید درک شده و خودکارآمدی خانواده های سالمندان دیابتی در معرض خطر سقوط". مجله بالینی پرستاری و مامایی، 7 ،2 ، 1397، 96-107. magiran.com/p1859552
Abbas Shamsali Niya . "Impact of Family-Based Empowering Model on the Perceived Threat and Self-Efficacy of Families of Diabetic Elderly at Risk of Falling", Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 7, 2, 2018, 96-107. magiran.com/p1859552
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال