ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا غیاثی ، رویا احمدی، (1393). مطالعه اثر استخلاف بر کمپلکس های اسما بنزن، فصلنامه بین المللی شیمی نوین، 1(1)، 30-40. magiran.com/p1859705
Reza Ghiasi , Roya Ahmadi, (2014). The Study of Substituent effect on Osmabenzene complexes, International Journal of new Chemistry, 1(1), 30-40. magiran.com/p1859705
رضا غیاثی ، رویا احمدی، مطالعه اثر استخلاف بر کمپلکس های اسما بنزن. فصلنامه بین المللی شیمی نوین، 1393؛ 1(1): 30-40. magiran.com/p1859705
Reza Ghiasi , Roya Ahmadi, The Study of Substituent effect on Osmabenzene complexes, International Journal of new Chemistry, 2014; 1(1): 30-40. magiran.com/p1859705
رضا غیاثی ، رویا احمدی، "مطالعه اثر استخلاف بر کمپلکس های اسما بنزن"، فصلنامه بین المللی شیمی نوین 1، شماره 1 (1393): 30-40. magiran.com/p1859705
Reza Ghiasi , Roya Ahmadi, "The Study of Substituent effect on Osmabenzene complexes", International Journal of new Chemistry 1, no.1 (2014): 30-40. magiran.com/p1859705
رضا غیاثی ، رویا احمدی، (1393). 'مطالعه اثر استخلاف بر کمپلکس های اسما بنزن'، فصلنامه بین المللی شیمی نوین، 1(1)، صص.30-40. magiran.com/p1859705
Reza Ghiasi , Roya Ahmadi, (2014). 'The Study of Substituent effect on Osmabenzene complexes', International Journal of new Chemistry, 1(1), pp.30-40. magiran.com/p1859705
رضا غیاثی ؛ رویا احمدی. "مطالعه اثر استخلاف بر کمپلکس های اسما بنزن". فصلنامه بین المللی شیمی نوین، 1 ،1 ، 1393، 30-40. magiran.com/p1859705
Reza Ghiasi ; Roya Ahmadi. "The Study of Substituent effect on Osmabenzene complexes", International Journal of new Chemistry, 1, 1, 2014, 30-40. magiran.com/p1859705
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال