ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسین رمضانی قوام آبادی، حیدر پیری ، (1397). مشروعیت مداخله نیروهای ائتلاف علیه داعش در عراق و سوریه در چارچوب حقوق بین الملل، مجله حقوقی بین المللی، 35(58)، 215. magiran.com/p1859771
Mohammad-Hossein Ramazani Ghavamabadi, Heidar Piri , (2018). The Legitimacy of the International Coalition Intervention against ISIS in Iraq and Syria in Light of International Law, International Law Review, 35(58), 215. magiran.com/p1859771
محمدحسین رمضانی قوام آبادی، حیدر پیری ، مشروعیت مداخله نیروهای ائتلاف علیه داعش در عراق و سوریه در چارچوب حقوق بین الملل. مجله حقوقی بین المللی، 1397؛ 35(58): 215. magiran.com/p1859771
Mohammad-Hossein Ramazani Ghavamabadi, Heidar Piri , The Legitimacy of the International Coalition Intervention against ISIS in Iraq and Syria in Light of International Law, International Law Review, 2018; 35(58): 215. magiran.com/p1859771
محمدحسین رمضانی قوام آبادی، حیدر پیری ، "مشروعیت مداخله نیروهای ائتلاف علیه داعش در عراق و سوریه در چارچوب حقوق بین الملل"، مجله حقوقی بین المللی 35، شماره 58 (1397): 215. magiran.com/p1859771
Mohammad-Hossein Ramazani Ghavamabadi, Heidar Piri , "The Legitimacy of the International Coalition Intervention against ISIS in Iraq and Syria in Light of International Law", International Law Review 35, no.58 (2018): 215. magiran.com/p1859771
محمدحسین رمضانی قوام آبادی، حیدر پیری ، (1397). 'مشروعیت مداخله نیروهای ائتلاف علیه داعش در عراق و سوریه در چارچوب حقوق بین الملل'، مجله حقوقی بین المللی، 35(58)، صص.215. magiran.com/p1859771
Mohammad-Hossein Ramazani Ghavamabadi, Heidar Piri , (2018). 'The Legitimacy of the International Coalition Intervention against ISIS in Iraq and Syria in Light of International Law', International Law Review, 35(58), pp.215. magiran.com/p1859771
محمدحسین رمضانی قوام آبادی؛ حیدر پیری . "مشروعیت مداخله نیروهای ائتلاف علیه داعش در عراق و سوریه در چارچوب حقوق بین الملل". مجله حقوقی بین المللی، 35 ،58 ، 1397، 215. magiran.com/p1859771
Mohammad-Hossein Ramazani Ghavamabadi; Heidar Piri . "The Legitimacy of the International Coalition Intervention against ISIS in Iraq and Syria in Light of International Law", International Law Review, 35, 58, 2018, 215. magiran.com/p1859771
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال