ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرزو پراور، سعیده ملکی فراهانی ، علیرضا رضازاده، (1396). تاثیر تنش رطوبتی بر پایه مادری در زمان تشکیل بذر بر بنیه بذر بالنگو شهری (Lallemantia iberica) و بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana) و مقاومت به تنش شوری و خشکی در مرحله جوانه زنی، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 4(3)، 13-26. magiran.com/p1860065
Arezoo Paravar, Saeideh Maleki Farahani , Alireza Rezazadeh, (2017). Effect of water stress on maternal plant during seed development on seed vigor of Dragon head (Lallemantia iberica) and Lady s mantle (Lallemantia royleana( drought and salinity stress tolerance at germination stage, Iranian Journal of Seed Science and Research, 4(3), 13-26. magiran.com/p1860065
آرزو پراور، سعیده ملکی فراهانی ، علیرضا رضازاده، تاثیر تنش رطوبتی بر پایه مادری در زمان تشکیل بذر بر بنیه بذر بالنگو شهری (Lallemantia iberica) و بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana) و مقاومت به تنش شوری و خشکی در مرحله جوانه زنی. نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 1396؛ 4(3): 13-26. magiran.com/p1860065
Arezoo Paravar, Saeideh Maleki Farahani , Alireza Rezazadeh, Effect of water stress on maternal plant during seed development on seed vigor of Dragon head (Lallemantia iberica) and Lady s mantle (Lallemantia royleana( drought and salinity stress tolerance at germination stage, Iranian Journal of Seed Science and Research, 2017; 4(3): 13-26. magiran.com/p1860065
آرزو پراور، سعیده ملکی فراهانی ، علیرضا رضازاده، "تاثیر تنش رطوبتی بر پایه مادری در زمان تشکیل بذر بر بنیه بذر بالنگو شهری (Lallemantia iberica) و بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana) و مقاومت به تنش شوری و خشکی در مرحله جوانه زنی"، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 4، شماره 3 (1396): 13-26. magiran.com/p1860065
Arezoo Paravar, Saeideh Maleki Farahani , Alireza Rezazadeh, "Effect of water stress on maternal plant during seed development on seed vigor of Dragon head (Lallemantia iberica) and Lady s mantle (Lallemantia royleana( drought and salinity stress tolerance at germination stage", Iranian Journal of Seed Science and Research 4, no.3 (2017): 13-26. magiran.com/p1860065
آرزو پراور، سعیده ملکی فراهانی ، علیرضا رضازاده، (1396). 'تاثیر تنش رطوبتی بر پایه مادری در زمان تشکیل بذر بر بنیه بذر بالنگو شهری (Lallemantia iberica) و بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana) و مقاومت به تنش شوری و خشکی در مرحله جوانه زنی'، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 4(3)، صص.13-26. magiran.com/p1860065
Arezoo Paravar, Saeideh Maleki Farahani , Alireza Rezazadeh, (2017). 'Effect of water stress on maternal plant during seed development on seed vigor of Dragon head (Lallemantia iberica) and Lady s mantle (Lallemantia royleana( drought and salinity stress tolerance at germination stage', Iranian Journal of Seed Science and Research, 4(3), pp.13-26. magiran.com/p1860065
آرزو پراور؛ سعیده ملکی فراهانی ؛ علیرضا رضازاده. "تاثیر تنش رطوبتی بر پایه مادری در زمان تشکیل بذر بر بنیه بذر بالنگو شهری (Lallemantia iberica) و بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana) و مقاومت به تنش شوری و خشکی در مرحله جوانه زنی". نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 4 ،3 ، 1396، 13-26. magiran.com/p1860065
Arezoo Paravar; Saeideh Maleki Farahani ; Alireza Rezazadeh. "Effect of water stress on maternal plant during seed development on seed vigor of Dragon head (Lallemantia iberica) and Lady s mantle (Lallemantia royleana( drought and salinity stress tolerance at germination stage", Iranian Journal of Seed Science and Research, 4, 3, 2017, 13-26. magiran.com/p1860065
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال