ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید شریفی ، الماس نعمتی، محمد گردکانه، (1396). شکستن خواب و بهبود جوانه زنی بذر چهار گونه گیاه دارویی از تیره چتریان تحت تاثیر تیمارهای اسید جیبرلیک و سرمادهی، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 4(3)، 27-38. magiran.com/p1860066
Hamid Sharifi , Almas Nemati, Mohammad Gerdakaneh, (2017). Breaking seed dormancy and improve germination of four medicinal species of apiaceae under gibberellic acid and prechilling treatments, Iranian Journal of Seed Science and Research, 4(3), 27-38. magiran.com/p1860066
حمید شریفی ، الماس نعمتی، محمد گردکانه، شکستن خواب و بهبود جوانه زنی بذر چهار گونه گیاه دارویی از تیره چتریان تحت تاثیر تیمارهای اسید جیبرلیک و سرمادهی. نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 1396؛ 4(3): 27-38. magiran.com/p1860066
Hamid Sharifi , Almas Nemati, Mohammad Gerdakaneh, Breaking seed dormancy and improve germination of four medicinal species of apiaceae under gibberellic acid and prechilling treatments, Iranian Journal of Seed Science and Research, 2017; 4(3): 27-38. magiran.com/p1860066
حمید شریفی ، الماس نعمتی، محمد گردکانه، "شکستن خواب و بهبود جوانه زنی بذر چهار گونه گیاه دارویی از تیره چتریان تحت تاثیر تیمارهای اسید جیبرلیک و سرمادهی"، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 4، شماره 3 (1396): 27-38. magiran.com/p1860066
Hamid Sharifi , Almas Nemati, Mohammad Gerdakaneh, "Breaking seed dormancy and improve germination of four medicinal species of apiaceae under gibberellic acid and prechilling treatments", Iranian Journal of Seed Science and Research 4, no.3 (2017): 27-38. magiran.com/p1860066
حمید شریفی ، الماس نعمتی، محمد گردکانه، (1396). 'شکستن خواب و بهبود جوانه زنی بذر چهار گونه گیاه دارویی از تیره چتریان تحت تاثیر تیمارهای اسید جیبرلیک و سرمادهی'، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 4(3)، صص.27-38. magiran.com/p1860066
Hamid Sharifi , Almas Nemati, Mohammad Gerdakaneh, (2017). 'Breaking seed dormancy and improve germination of four medicinal species of apiaceae under gibberellic acid and prechilling treatments', Iranian Journal of Seed Science and Research, 4(3), pp.27-38. magiran.com/p1860066
حمید شریفی ؛ الماس نعمتی؛ محمد گردکانه. "شکستن خواب و بهبود جوانه زنی بذر چهار گونه گیاه دارویی از تیره چتریان تحت تاثیر تیمارهای اسید جیبرلیک و سرمادهی". نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 4 ،3 ، 1396، 27-38. magiran.com/p1860066
Hamid Sharifi ; Almas Nemati; Mohammad Gerdakaneh. "Breaking seed dormancy and improve germination of four medicinal species of apiaceae under gibberellic acid and prechilling treatments", Iranian Journal of Seed Science and Research, 4, 3, 2017, 27-38. magiran.com/p1860066
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال