ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کاظم بشیری، ابوالفضل جوکار ، اکبر کرمی، (1396). اثر چینه سرمایی و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر جوانه زنی بذر شقایق ایرانی (Glaucium corniculatum)، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 4(3)، 53-61. magiran.com/p1860069
Kazem Bashiri, Abolfazl Jowkar , Akbar Karami, (2017). Effects of cold stratification and plant growth regulators on seed germination of Iranian horned poppy (Glaucium corniculatum), Iranian Journal of Seed Science and Research, 4(3), 53-61. magiran.com/p1860069
کاظم بشیری، ابوالفضل جوکار ، اکبر کرمی، اثر چینه سرمایی و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر جوانه زنی بذر شقایق ایرانی (Glaucium corniculatum). نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 1396؛ 4(3): 53-61. magiran.com/p1860069
Kazem Bashiri, Abolfazl Jowkar , Akbar Karami, Effects of cold stratification and plant growth regulators on seed germination of Iranian horned poppy (Glaucium corniculatum), Iranian Journal of Seed Science and Research, 2017; 4(3): 53-61. magiran.com/p1860069
کاظم بشیری، ابوالفضل جوکار ، اکبر کرمی، "اثر چینه سرمایی و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر جوانه زنی بذر شقایق ایرانی (Glaucium corniculatum)"، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 4، شماره 3 (1396): 53-61. magiran.com/p1860069
Kazem Bashiri, Abolfazl Jowkar , Akbar Karami, "Effects of cold stratification and plant growth regulators on seed germination of Iranian horned poppy (Glaucium corniculatum)", Iranian Journal of Seed Science and Research 4, no.3 (2017): 53-61. magiran.com/p1860069
کاظم بشیری، ابوالفضل جوکار ، اکبر کرمی، (1396). 'اثر چینه سرمایی و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر جوانه زنی بذر شقایق ایرانی (Glaucium corniculatum)'، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 4(3)، صص.53-61. magiran.com/p1860069
Kazem Bashiri, Abolfazl Jowkar , Akbar Karami, (2017). 'Effects of cold stratification and plant growth regulators on seed germination of Iranian horned poppy (Glaucium corniculatum)', Iranian Journal of Seed Science and Research, 4(3), pp.53-61. magiran.com/p1860069
کاظم بشیری؛ ابوالفضل جوکار ؛ اکبر کرمی. "اثر چینه سرمایی و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر جوانه زنی بذر شقایق ایرانی (Glaucium corniculatum)". نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 4 ،3 ، 1396، 53-61. magiran.com/p1860069
Kazem Bashiri; Abolfazl Jowkar ; Akbar Karami. "Effects of cold stratification and plant growth regulators on seed germination of Iranian horned poppy (Glaucium corniculatum)", Iranian Journal of Seed Science and Research, 4, 3, 2017, 53-61. magiran.com/p1860069
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال