ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده فاطمه نورحسینی ، پروانه راهداری، بابک باباخانی، (1396). اثر مدت زمان پیش تیمار بذر با سطوح مختلف کلرید کلسیم بر جوانه زنی و بنیه گیاهچه حاصل از بذور با وزن های مختلف در بادام زمینی (ArachishypogaeaL.) رقم نورث کارولینا2 (NC2)، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 4(3)، 63-75. magiran.com/p1860071
Seyedeh Fatemeh Nourhoseini , Parvaneh Rahdari, Babak Babakhani, (2017). Effect of Seed Priming Duration with Different Levels of Calcium Chloride on Germination and SeedlingVigourfrom the Seeds with Different Weights in Peanut (ArachisHypogaeaL),Variety North Carolina 2 (NC2), Iranian Journal of Seed Science and Research, 4(3), 63-75. magiran.com/p1860071
سیده فاطمه نورحسینی ، پروانه راهداری، بابک باباخانی، اثر مدت زمان پیش تیمار بذر با سطوح مختلف کلرید کلسیم بر جوانه زنی و بنیه گیاهچه حاصل از بذور با وزن های مختلف در بادام زمینی (ArachishypogaeaL.) رقم نورث کارولینا2 (NC2). نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 1396؛ 4(3): 63-75. magiran.com/p1860071
Seyedeh Fatemeh Nourhoseini , Parvaneh Rahdari, Babak Babakhani, Effect of Seed Priming Duration with Different Levels of Calcium Chloride on Germination and SeedlingVigourfrom the Seeds with Different Weights in Peanut (ArachisHypogaeaL),Variety North Carolina 2 (NC2), Iranian Journal of Seed Science and Research, 2017; 4(3): 63-75. magiran.com/p1860071
سیده فاطمه نورحسینی ، پروانه راهداری، بابک باباخانی، "اثر مدت زمان پیش تیمار بذر با سطوح مختلف کلرید کلسیم بر جوانه زنی و بنیه گیاهچه حاصل از بذور با وزن های مختلف در بادام زمینی (ArachishypogaeaL.) رقم نورث کارولینا2 (NC2)"، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 4، شماره 3 (1396): 63-75. magiran.com/p1860071
Seyedeh Fatemeh Nourhoseini , Parvaneh Rahdari, Babak Babakhani, "Effect of Seed Priming Duration with Different Levels of Calcium Chloride on Germination and SeedlingVigourfrom the Seeds with Different Weights in Peanut (ArachisHypogaeaL),Variety North Carolina 2 (NC2)", Iranian Journal of Seed Science and Research 4, no.3 (2017): 63-75. magiran.com/p1860071
سیده فاطمه نورحسینی ، پروانه راهداری، بابک باباخانی، (1396). 'اثر مدت زمان پیش تیمار بذر با سطوح مختلف کلرید کلسیم بر جوانه زنی و بنیه گیاهچه حاصل از بذور با وزن های مختلف در بادام زمینی (ArachishypogaeaL.) رقم نورث کارولینا2 (NC2)'، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 4(3)، صص.63-75. magiran.com/p1860071
Seyedeh Fatemeh Nourhoseini , Parvaneh Rahdari, Babak Babakhani, (2017). 'Effect of Seed Priming Duration with Different Levels of Calcium Chloride on Germination and SeedlingVigourfrom the Seeds with Different Weights in Peanut (ArachisHypogaeaL),Variety North Carolina 2 (NC2)', Iranian Journal of Seed Science and Research, 4(3), pp.63-75. magiran.com/p1860071
سیده فاطمه نورحسینی ؛ پروانه راهداری؛ بابک باباخانی. "اثر مدت زمان پیش تیمار بذر با سطوح مختلف کلرید کلسیم بر جوانه زنی و بنیه گیاهچه حاصل از بذور با وزن های مختلف در بادام زمینی (ArachishypogaeaL.) رقم نورث کارولینا2 (NC2)". نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 4 ،3 ، 1396، 63-75. magiran.com/p1860071
Seyedeh Fatemeh Nourhoseini ; Parvaneh Rahdari; Babak Babakhani. "Effect of Seed Priming Duration with Different Levels of Calcium Chloride on Germination and SeedlingVigourfrom the Seeds with Different Weights in Peanut (ArachisHypogaeaL),Variety North Carolina 2 (NC2)", Iranian Journal of Seed Science and Research, 4, 3, 2017, 63-75. magiran.com/p1860071
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال