ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه بهادری، بهروز اسماعیل پور ، احمد جوادی، سرور خرم دل، (1396). تاثیر باکتری های محرک رشد و پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر شاخص های جوانه زنی بذر بامیه (. Abelmoschus esculentus L) رقم بسنطی در دمای پایین، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 4(3)، 77-93. magiran.com/p1860072
Somayeh Bahadori, Behrooz Esmaeilpour , Ahmad Javadi, Soroor Khorramdel, (2017). Effects of plant growth promoting rhizobacteria and seed priming by salicylic acid on seed germination ceriteria of okra (Abelmoschus esculentus L. Basenti) under different temperatures, Iranian Journal of Seed Science and Research, 4(3), 77-93. magiran.com/p1860072
سمیه بهادری، بهروز اسماعیل پور ، احمد جوادی، سرور خرم دل، تاثیر باکتری های محرک رشد و پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر شاخص های جوانه زنی بذر بامیه (. Abelmoschus esculentus L) رقم بسنطی در دمای پایین. نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 1396؛ 4(3): 77-93. magiran.com/p1860072
Somayeh Bahadori, Behrooz Esmaeilpour , Ahmad Javadi, Soroor Khorramdel, Effects of plant growth promoting rhizobacteria and seed priming by salicylic acid on seed germination ceriteria of okra (Abelmoschus esculentus L. Basenti) under different temperatures, Iranian Journal of Seed Science and Research, 2017; 4(3): 77-93. magiran.com/p1860072
سمیه بهادری، بهروز اسماعیل پور ، احمد جوادی، سرور خرم دل، "تاثیر باکتری های محرک رشد و پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر شاخص های جوانه زنی بذر بامیه (. Abelmoschus esculentus L) رقم بسنطی در دمای پایین"، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 4، شماره 3 (1396): 77-93. magiran.com/p1860072
Somayeh Bahadori, Behrooz Esmaeilpour , Ahmad Javadi, Soroor Khorramdel, "Effects of plant growth promoting rhizobacteria and seed priming by salicylic acid on seed germination ceriteria of okra (Abelmoschus esculentus L. Basenti) under different temperatures", Iranian Journal of Seed Science and Research 4, no.3 (2017): 77-93. magiran.com/p1860072
سمیه بهادری، بهروز اسماعیل پور ، احمد جوادی، سرور خرم دل، (1396). 'تاثیر باکتری های محرک رشد و پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر شاخص های جوانه زنی بذر بامیه (. Abelmoschus esculentus L) رقم بسنطی در دمای پایین'، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 4(3)، صص.77-93. magiran.com/p1860072
Somayeh Bahadori, Behrooz Esmaeilpour , Ahmad Javadi, Soroor Khorramdel, (2017). 'Effects of plant growth promoting rhizobacteria and seed priming by salicylic acid on seed germination ceriteria of okra (Abelmoschus esculentus L. Basenti) under different temperatures', Iranian Journal of Seed Science and Research, 4(3), pp.77-93. magiran.com/p1860072
سمیه بهادری؛ بهروز اسماعیل پور ؛ احمد جوادی؛ سرور خرم دل. "تاثیر باکتری های محرک رشد و پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر شاخص های جوانه زنی بذر بامیه (. Abelmoschus esculentus L) رقم بسنطی در دمای پایین". نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 4 ،3 ، 1396، 77-93. magiran.com/p1860072
Somayeh Bahadori; Behrooz Esmaeilpour ; Ahmad Javadi; Soroor Khorramdel. "Effects of plant growth promoting rhizobacteria and seed priming by salicylic acid on seed germination ceriteria of okra (Abelmoschus esculentus L. Basenti) under different temperatures", Iranian Journal of Seed Science and Research, 4, 3, 2017, 77-93. magiran.com/p1860072
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال