ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید علی نورحسینی ، محمدنقی صفرزاده، سید مصطفی صادقی، (1396). بررسی روند جوانه زنی، میزان مصرف و تبدیل مواد ذخیره شده بذرهای بادام زمینی (Arachishypogaea L.) رقم نورث کارولینا 2 (NC2) تولید شده در سه مزرعه، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 4(3)، 95-111. magiran.com/p1860074
Seyed Ali Nourhoseini , Mohammad Naghi Safarzadeh, Seyed Mostafa Sadeghi, (2017). Evaluation of germination process, storage reserve loss and transform rate of peanut (Arachishypogaea L.), variety North Carolina 2 (NC2) seeds produced in three field, Iranian Journal of Seed Science and Research, 4(3), 95-111. magiran.com/p1860074
سید علی نورحسینی ، محمدنقی صفرزاده، سید مصطفی صادقی، بررسی روند جوانه زنی، میزان مصرف و تبدیل مواد ذخیره شده بذرهای بادام زمینی (Arachishypogaea L.) رقم نورث کارولینا 2 (NC2) تولید شده در سه مزرعه. نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 1396؛ 4(3): 95-111. magiran.com/p1860074
Seyed Ali Nourhoseini , Mohammad Naghi Safarzadeh, Seyed Mostafa Sadeghi, Evaluation of germination process, storage reserve loss and transform rate of peanut (Arachishypogaea L.), variety North Carolina 2 (NC2) seeds produced in three field, Iranian Journal of Seed Science and Research, 2017; 4(3): 95-111. magiran.com/p1860074
سید علی نورحسینی ، محمدنقی صفرزاده، سید مصطفی صادقی، "بررسی روند جوانه زنی، میزان مصرف و تبدیل مواد ذخیره شده بذرهای بادام زمینی (Arachishypogaea L.) رقم نورث کارولینا 2 (NC2) تولید شده در سه مزرعه"، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 4، شماره 3 (1396): 95-111. magiran.com/p1860074
Seyed Ali Nourhoseini , Mohammad Naghi Safarzadeh, Seyed Mostafa Sadeghi, "Evaluation of germination process, storage reserve loss and transform rate of peanut (Arachishypogaea L.), variety North Carolina 2 (NC2) seeds produced in three field", Iranian Journal of Seed Science and Research 4, no.3 (2017): 95-111. magiran.com/p1860074
سید علی نورحسینی ، محمدنقی صفرزاده، سید مصطفی صادقی، (1396). 'بررسی روند جوانه زنی، میزان مصرف و تبدیل مواد ذخیره شده بذرهای بادام زمینی (Arachishypogaea L.) رقم نورث کارولینا 2 (NC2) تولید شده در سه مزرعه'، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 4(3)، صص.95-111. magiran.com/p1860074
Seyed Ali Nourhoseini , Mohammad Naghi Safarzadeh, Seyed Mostafa Sadeghi, (2017). 'Evaluation of germination process, storage reserve loss and transform rate of peanut (Arachishypogaea L.), variety North Carolina 2 (NC2) seeds produced in three field', Iranian Journal of Seed Science and Research, 4(3), pp.95-111. magiran.com/p1860074
سید علی نورحسینی ؛ محمدنقی صفرزاده؛ سید مصطفی صادقی. "بررسی روند جوانه زنی، میزان مصرف و تبدیل مواد ذخیره شده بذرهای بادام زمینی (Arachishypogaea L.) رقم نورث کارولینا 2 (NC2) تولید شده در سه مزرعه". نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 4 ،3 ، 1396، 95-111. magiran.com/p1860074
Seyed Ali Nourhoseini ; Mohammad Naghi Safarzadeh; Seyed Mostafa Sadeghi. "Evaluation of germination process, storage reserve loss and transform rate of peanut (Arachishypogaea L.), variety North Carolina 2 (NC2) seeds produced in three field", Iranian Journal of Seed Science and Research, 4, 3, 2017, 95-111. magiran.com/p1860074
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال