ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عادل پدرام، مهدی تاج بخش، داریوش فتح الله طالقانی، مهدی قیاسی ، (1396). بررسی تاثیر پیش تیمار بذر بر عملکرد کمی و کیفی ارقام مختلف چغندرقند، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 4(3)، 113-123. magiran.com/p1860075
Adel Pedram, Mehdi Tajbakhsh, Darush Taleghani, Mehdi Ghiasi , (2017). The assessment of seed priming effect on quantitative and qualitative yield of different sugar beet cultivars, Iranian Journal of Seed Science and Research, 4(3), 113-123. magiran.com/p1860075
عادل پدرام، مهدی تاج بخش، داریوش فتح الله طالقانی، مهدی قیاسی ، بررسی تاثیر پیش تیمار بذر بر عملکرد کمی و کیفی ارقام مختلف چغندرقند. نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 1396؛ 4(3): 113-123. magiran.com/p1860075
Adel Pedram, Mehdi Tajbakhsh, Darush Taleghani, Mehdi Ghiasi , The assessment of seed priming effect on quantitative and qualitative yield of different sugar beet cultivars, Iranian Journal of Seed Science and Research, 2017; 4(3): 113-123. magiran.com/p1860075
عادل پدرام، مهدی تاج بخش، داریوش فتح الله طالقانی، مهدی قیاسی ، "بررسی تاثیر پیش تیمار بذر بر عملکرد کمی و کیفی ارقام مختلف چغندرقند"، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 4، شماره 3 (1396): 113-123. magiran.com/p1860075
Adel Pedram, Mehdi Tajbakhsh, Darush Taleghani, Mehdi Ghiasi , "The assessment of seed priming effect on quantitative and qualitative yield of different sugar beet cultivars", Iranian Journal of Seed Science and Research 4, no.3 (2017): 113-123. magiran.com/p1860075
عادل پدرام، مهدی تاج بخش، داریوش فتح الله طالقانی، مهدی قیاسی ، (1396). 'بررسی تاثیر پیش تیمار بذر بر عملکرد کمی و کیفی ارقام مختلف چغندرقند'، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 4(3)، صص.113-123. magiran.com/p1860075
Adel Pedram, Mehdi Tajbakhsh, Darush Taleghani, Mehdi Ghiasi , (2017). 'The assessment of seed priming effect on quantitative and qualitative yield of different sugar beet cultivars', Iranian Journal of Seed Science and Research, 4(3), pp.113-123. magiran.com/p1860075
عادل پدرام؛ مهدی تاج بخش؛ داریوش فتح الله طالقانی؛ مهدی قیاسی . "بررسی تاثیر پیش تیمار بذر بر عملکرد کمی و کیفی ارقام مختلف چغندرقند". نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 4 ،3 ، 1396، 113-123. magiran.com/p1860075
Adel Pedram; Mehdi Tajbakhsh; Darush Taleghani; Mehdi Ghiasi . "The assessment of seed priming effect on quantitative and qualitative yield of different sugar beet cultivars", Iranian Journal of Seed Science and Research, 4, 3, 2017, 113-123. magiran.com/p1860075
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال