ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر مجید زنجیردار ، خدیجه ایرانی مشتقین، (1397). تاثیر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر چرخه عمر شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 10(38)، 55-66. magiran.com/p1860427
Dr Majid Zanjirdar , Khadijeh Irani Moshtaghin, (2018). The Effect of Conditional and Unconditional Conservatism on the Stock Prices Crash Risk, with Emphasis on the Life Cycle of Companies in Companies Listed in Tehran Stock Exchange, Accounting Research, 10(38), 55-66. magiran.com/p1860427
دکتر مجید زنجیردار ، خدیجه ایرانی مشتقین، تاثیر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر چرخه عمر شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 1397؛ 10(38): 55-66. magiran.com/p1860427
Dr Majid Zanjirdar , Khadijeh Irani Moshtaghin, The Effect of Conditional and Unconditional Conservatism on the Stock Prices Crash Risk, with Emphasis on the Life Cycle of Companies in Companies Listed in Tehran Stock Exchange, Accounting Research, 2018; 10(38): 55-66. magiran.com/p1860427
دکتر مجید زنجیردار ، خدیجه ایرانی مشتقین، "تاثیر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر چرخه عمر شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی 10، شماره 38 (1397): 55-66. magiran.com/p1860427
Dr Majid Zanjirdar , Khadijeh Irani Moshtaghin, "The Effect of Conditional and Unconditional Conservatism on the Stock Prices Crash Risk, with Emphasis on the Life Cycle of Companies in Companies Listed in Tehran Stock Exchange", Accounting Research 10, no.38 (2018): 55-66. magiran.com/p1860427
دکتر مجید زنجیردار ، خدیجه ایرانی مشتقین، (1397). 'تاثیر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر چرخه عمر شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران'، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 10(38)، صص.55-66. magiran.com/p1860427
Dr Majid Zanjirdar , Khadijeh Irani Moshtaghin, (2018). 'The Effect of Conditional and Unconditional Conservatism on the Stock Prices Crash Risk, with Emphasis on the Life Cycle of Companies in Companies Listed in Tehran Stock Exchange', Accounting Research, 10(38), pp.55-66. magiran.com/p1860427
دکتر مجید زنجیردار ؛ خدیجه ایرانی مشتقین. "تاثیر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر چرخه عمر شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 10 ،38 ، 1397، 55-66. magiran.com/p1860427
Dr Majid Zanjirdar ; Khadijeh Irani Moshtaghin. "The Effect of Conditional and Unconditional Conservatism on the Stock Prices Crash Risk, with Emphasis on the Life Cycle of Companies in Companies Listed in Tehran Stock Exchange", Accounting Research, 10, 38, 2018, 55-66. magiran.com/p1860427
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال