ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میثم شیرخدایی ، حمیدرضا فلاح لاجیمی، مریم فضل الله تبار لداری، (1397). ضدبازاریابی مصرف دخانیات و اولویت بندی راهکارها با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 10(37)، 547-566. magiran.com/p1860488
Meisam Shirkhodaei , Hamidreza Fallah Lajimi, Maryam Fazlollahtabar Ledari, (2018). Anti-marketing Use of Tobacco and Prioritizing Strategies Using Multi-criteria Decision-making Techniques, Quarterly Journal of Business Management, 10(37), 547-566. magiran.com/p1860488
میثم شیرخدایی ، حمیدرضا فلاح لاجیمی، مریم فضل الله تبار لداری، ضدبازاریابی مصرف دخانیات و اولویت بندی راهکارها با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 1397؛ 10(37): 547-566. magiran.com/p1860488
Meisam Shirkhodaei , Hamidreza Fallah Lajimi, Maryam Fazlollahtabar Ledari, Anti-marketing Use of Tobacco and Prioritizing Strategies Using Multi-criteria Decision-making Techniques, Quarterly Journal of Business Management, 2018; 10(37): 547-566. magiran.com/p1860488
میثم شیرخدایی ، حمیدرضا فلاح لاجیمی، مریم فضل الله تبار لداری، "ضدبازاریابی مصرف دخانیات و اولویت بندی راهکارها با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره"، فصلنامه مدیریت بازرگانی 10، شماره 37 (1397): 547-566. magiran.com/p1860488
Meisam Shirkhodaei , Hamidreza Fallah Lajimi, Maryam Fazlollahtabar Ledari, "Anti-marketing Use of Tobacco and Prioritizing Strategies Using Multi-criteria Decision-making Techniques", Quarterly Journal of Business Management 10, no.37 (2018): 547-566. magiran.com/p1860488
میثم شیرخدایی ، حمیدرضا فلاح لاجیمی، مریم فضل الله تبار لداری، (1397). 'ضدبازاریابی مصرف دخانیات و اولویت بندی راهکارها با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره'، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 10(37)، صص.547-566. magiran.com/p1860488
Meisam Shirkhodaei , Hamidreza Fallah Lajimi, Maryam Fazlollahtabar Ledari, (2018). 'Anti-marketing Use of Tobacco and Prioritizing Strategies Using Multi-criteria Decision-making Techniques', Quarterly Journal of Business Management, 10(37), pp.547-566. magiran.com/p1860488
میثم شیرخدایی ؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ مریم فضل الله تبار لداری. "ضدبازاریابی مصرف دخانیات و اولویت بندی راهکارها با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره". فصلنامه مدیریت بازرگانی، 10 ،37 ، 1397، 547-566. magiran.com/p1860488
Meisam Shirkhodaei ; Hamidreza Fallah Lajimi; Maryam Fazlollahtabar Ledari. "Anti-marketing Use of Tobacco and Prioritizing Strategies Using Multi-criteria Decision-making Techniques", Quarterly Journal of Business Management, 10, 37, 2018, 547-566. magiran.com/p1860488
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال