ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شایسته اشرف زاده، فاطمه پورابراهیمی، صادق باران اولادی، وجیهه سادات هاشمی زاده، وحید منظری توکلی ، (1397). اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اضطراب اجتماعی و سازگاری اجتماعی پسران دبیرستانی شهر کرمان، پژوهشنامه تربیتی، 13(53)، 1-16. magiran.com/p1860705
Fatemeh Porebrahimi, Sadegh Baran, Vajihe Sadat Hashemi Zadeh, Vahid Manzari Tavakoli , (2018). the effectiveness of training based on commitment and acceptance on social anxiety and social adjustment in male high school students, Journal of Educational Research, 13(53), 1-16. magiran.com/p1860705
شایسته اشرف زاده، فاطمه پورابراهیمی، صادق باران اولادی، وجیهه سادات هاشمی زاده، وحید منظری توکلی ، اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اضطراب اجتماعی و سازگاری اجتماعی پسران دبیرستانی شهر کرمان. پژوهشنامه تربیتی، 1397؛ 13(53): 1-16. magiran.com/p1860705
Fatemeh Porebrahimi, Sadegh Baran, Vajihe Sadat Hashemi Zadeh, Vahid Manzari Tavakoli , the effectiveness of training based on commitment and acceptance on social anxiety and social adjustment in male high school students, Journal of Educational Research, 2018; 13(53): 1-16. magiran.com/p1860705
شایسته اشرف زاده، فاطمه پورابراهیمی، صادق باران اولادی، وجیهه سادات هاشمی زاده، وحید منظری توکلی ، "اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اضطراب اجتماعی و سازگاری اجتماعی پسران دبیرستانی شهر کرمان"، پژوهشنامه تربیتی 13، شماره 53 (1397): 1-16. magiran.com/p1860705
Fatemeh Porebrahimi, Sadegh Baran, Vajihe Sadat Hashemi Zadeh, Vahid Manzari Tavakoli , "the effectiveness of training based on commitment and acceptance on social anxiety and social adjustment in male high school students", Journal of Educational Research 13, no.53 (2018): 1-16. magiran.com/p1860705
شایسته اشرف زاده، فاطمه پورابراهیمی، صادق باران اولادی، وجیهه سادات هاشمی زاده، وحید منظری توکلی ، (1397). 'اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اضطراب اجتماعی و سازگاری اجتماعی پسران دبیرستانی شهر کرمان'، پژوهشنامه تربیتی، 13(53)، صص.1-16. magiran.com/p1860705
Fatemeh Porebrahimi, Sadegh Baran, Vajihe Sadat Hashemi Zadeh, Vahid Manzari Tavakoli , (2018). 'the effectiveness of training based on commitment and acceptance on social anxiety and social adjustment in male high school students', Journal of Educational Research, 13(53), pp.1-16. magiran.com/p1860705
شایسته اشرف زاده؛ فاطمه پورابراهیمی؛ صادق باران اولادی؛ وجیهه سادات هاشمی زاده؛ وحید منظری توکلی . "اثربخشی آموزش مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اضطراب اجتماعی و سازگاری اجتماعی پسران دبیرستانی شهر کرمان". پژوهشنامه تربیتی، 13 ،53 ، 1397، 1-16. magiran.com/p1860705
Fatemeh Porebrahimi; Sadegh Baran; Vajihe Sadat Hashemi Zadeh; Vahid Manzari Tavakoli . "the effectiveness of training based on commitment and acceptance on social anxiety and social adjustment in male high school students", Journal of Educational Research, 13, 53, 2018, 1-16. magiran.com/p1860705
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال