ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا هاشمی ، اکبر نیک پژوه، (1397). تعیین اثر درمانگری فراشناختی بر الگوی روابط زوجین در بیماران مبتلا به انسداد عروق کرونر، فصلنامه علوم روانشناختی، 17(65)، 95. magiran.com/p1860791
S. Hashemi , A. Nikpajooh, (2018). THE EFFECT OF META COGNITIVE THERAPY (MCT) ON COUPLE COMMUNICATION PATTERNS IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASES (CHD), Journal of Psychological Sciences, 17(65), 95. magiran.com/p1860791
سارا هاشمی ، اکبر نیک پژوه، تعیین اثر درمانگری فراشناختی بر الگوی روابط زوجین در بیماران مبتلا به انسداد عروق کرونر. فصلنامه علوم روانشناختی، 1397؛ 17(65): 95. magiran.com/p1860791
S. Hashemi , A. Nikpajooh, THE EFFECT OF META COGNITIVE THERAPY (MCT) ON COUPLE COMMUNICATION PATTERNS IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASES (CHD), Journal of Psychological Sciences, 2018; 17(65): 95. magiran.com/p1860791
سارا هاشمی ، اکبر نیک پژوه، "تعیین اثر درمانگری فراشناختی بر الگوی روابط زوجین در بیماران مبتلا به انسداد عروق کرونر"، فصلنامه علوم روانشناختی 17، شماره 65 (1397): 95. magiran.com/p1860791
S. Hashemi , A. Nikpajooh, "THE EFFECT OF META COGNITIVE THERAPY (MCT) ON COUPLE COMMUNICATION PATTERNS IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASES (CHD)", Journal of Psychological Sciences 17, no.65 (2018): 95. magiran.com/p1860791
سارا هاشمی ، اکبر نیک پژوه، (1397). 'تعیین اثر درمانگری فراشناختی بر الگوی روابط زوجین در بیماران مبتلا به انسداد عروق کرونر'، فصلنامه علوم روانشناختی، 17(65)، صص.95. magiran.com/p1860791
S. Hashemi , A. Nikpajooh, (2018). 'THE EFFECT OF META COGNITIVE THERAPY (MCT) ON COUPLE COMMUNICATION PATTERNS IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASES (CHD)', Journal of Psychological Sciences, 17(65), pp.95. magiran.com/p1860791
سارا هاشمی ؛ اکبر نیک پژوه. "تعیین اثر درمانگری فراشناختی بر الگوی روابط زوجین در بیماران مبتلا به انسداد عروق کرونر". فصلنامه علوم روانشناختی، 17 ،65 ، 1397، 95. magiran.com/p1860791
S. Hashemi ; A. Nikpajooh. "THE EFFECT OF META COGNITIVE THERAPY (MCT) ON COUPLE COMMUNICATION PATTERNS IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASES (CHD)", Journal of Psychological Sciences, 17, 65, 2018, 95. magiran.com/p1860791
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال