ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نوشین بزازی، انسیه پیری، محمد علی سیف ربیعی، فاطمه اسلامی، سیامک اکبرزاده، (1397). بررسی مقایسه ای حدت بینایی و حساسیت به کنتراست در رانندگان مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمارستان فرشچیان همدان، مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 25(1)، 49-55. magiran.com/p1861132
Nooshin Bazzazi, Ensieh Piri, Mohammad Ali Seif Rabiei, Siamak Akbarzadeh , (2018). Comparative Assessment of Visual Acuity and Contrast Sensitivity in Drivers Presenting to Ophthalmologic Clinic of Hamadan Farshchian Hospital, Avicenna Journal of Clinical Medicine, 25(1), 49-55. magiran.com/p1861132
نوشین بزازی، انسیه پیری، محمد علی سیف ربیعی، فاطمه اسلامی، سیامک اکبرزاده، بررسی مقایسه ای حدت بینایی و حساسیت به کنتراست در رانندگان مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمارستان فرشچیان همدان. مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 1397؛ 25(1): 49-55. magiran.com/p1861132
Nooshin Bazzazi, Ensieh Piri, Mohammad Ali Seif Rabiei, Siamak Akbarzadeh , Comparative Assessment of Visual Acuity and Contrast Sensitivity in Drivers Presenting to Ophthalmologic Clinic of Hamadan Farshchian Hospital, Avicenna Journal of Clinical Medicine, 2018; 25(1): 49-55. magiran.com/p1861132
نوشین بزازی، انسیه پیری، محمد علی سیف ربیعی، فاطمه اسلامی، سیامک اکبرزاده، "بررسی مقایسه ای حدت بینایی و حساسیت به کنتراست در رانندگان مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمارستان فرشچیان همدان"، مجله پزشکی بالینی ابن سینا 25، شماره 1 (1397): 49-55. magiran.com/p1861132
Nooshin Bazzazi, Ensieh Piri, Mohammad Ali Seif Rabiei, Siamak Akbarzadeh , "Comparative Assessment of Visual Acuity and Contrast Sensitivity in Drivers Presenting to Ophthalmologic Clinic of Hamadan Farshchian Hospital", Avicenna Journal of Clinical Medicine 25, no.1 (2018): 49-55. magiran.com/p1861132
نوشین بزازی، انسیه پیری، محمد علی سیف ربیعی، فاطمه اسلامی، سیامک اکبرزاده، (1397). 'بررسی مقایسه ای حدت بینایی و حساسیت به کنتراست در رانندگان مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمارستان فرشچیان همدان'، مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 25(1)، صص.49-55. magiran.com/p1861132
Nooshin Bazzazi, Ensieh Piri, Mohammad Ali Seif Rabiei, Siamak Akbarzadeh , (2018). 'Comparative Assessment of Visual Acuity and Contrast Sensitivity in Drivers Presenting to Ophthalmologic Clinic of Hamadan Farshchian Hospital', Avicenna Journal of Clinical Medicine, 25(1), pp.49-55. magiran.com/p1861132
نوشین بزازی؛ انسیه پیری؛ محمد علی سیف ربیعی؛ فاطمه اسلامی؛ سیامک اکبرزاده. "بررسی مقایسه ای حدت بینایی و حساسیت به کنتراست در رانندگان مراجعه کننده به درمانگاه چشم بیمارستان فرشچیان همدان". مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 25 ،1 ، 1397، 49-55. magiran.com/p1861132
Nooshin Bazzazi; Ensieh Piri; Mohammad Ali Seif Rabiei; Siamak Akbarzadeh . "Comparative Assessment of Visual Acuity and Contrast Sensitivity in Drivers Presenting to Ophthalmologic Clinic of Hamadan Farshchian Hospital", Avicenna Journal of Clinical Medicine, 25, 1, 2018, 49-55. magiran.com/p1861132
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال