ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرش موسی الرضایی، محمد امین ولیزاد حسنلویی، عذرا کهوریان، (1397). مقایسه انفوزیون نیتروگلیسرین و لابتالول در کنترل پرفشاری خون شریانی حاد بیماران دچار خونریزی داخل مغزی...، مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 25(1)، 12-19. magiran.com/p1861141
Arash Mosalrezaei, Mohammad Amin Valizade Hasanloei , Azra Kahoorian, (2018). Comparison of the Effects of Trinitroglycerin Infusion and Labetalol in the Management of Acute Arterial Hypertension in Intracerebral Hemorrhage Patients Admitted to an Intensive Care Unit, Avicenna Journal of Clinical Medicine, 25(1), 12-19. magiran.com/p1861141
آرش موسی الرضایی، محمد امین ولیزاد حسنلویی، عذرا کهوریان، مقایسه انفوزیون نیتروگلیسرین و لابتالول در کنترل پرفشاری خون شریانی حاد بیماران دچار خونریزی داخل مغزی.... مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 1397؛ 25(1): 12-19. magiran.com/p1861141
Arash Mosalrezaei, Mohammad Amin Valizade Hasanloei , Azra Kahoorian, Comparison of the Effects of Trinitroglycerin Infusion and Labetalol in the Management of Acute Arterial Hypertension in Intracerebral Hemorrhage Patients Admitted to an Intensive Care Unit, Avicenna Journal of Clinical Medicine, 2018; 25(1): 12-19. magiran.com/p1861141
آرش موسی الرضایی، محمد امین ولیزاد حسنلویی، عذرا کهوریان، "مقایسه انفوزیون نیتروگلیسرین و لابتالول در کنترل پرفشاری خون شریانی حاد بیماران دچار خونریزی داخل مغزی..."، مجله پزشکی بالینی ابن سینا 25، شماره 1 (1397): 12-19. magiran.com/p1861141
Arash Mosalrezaei, Mohammad Amin Valizade Hasanloei , Azra Kahoorian, "Comparison of the Effects of Trinitroglycerin Infusion and Labetalol in the Management of Acute Arterial Hypertension in Intracerebral Hemorrhage Patients Admitted to an Intensive Care Unit", Avicenna Journal of Clinical Medicine 25, no.1 (2018): 12-19. magiran.com/p1861141
آرش موسی الرضایی، محمد امین ولیزاد حسنلویی، عذرا کهوریان، (1397). 'مقایسه انفوزیون نیتروگلیسرین و لابتالول در کنترل پرفشاری خون شریانی حاد بیماران دچار خونریزی داخل مغزی...'، مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 25(1)، صص.12-19. magiran.com/p1861141
Arash Mosalrezaei, Mohammad Amin Valizade Hasanloei , Azra Kahoorian, (2018). 'Comparison of the Effects of Trinitroglycerin Infusion and Labetalol in the Management of Acute Arterial Hypertension in Intracerebral Hemorrhage Patients Admitted to an Intensive Care Unit', Avicenna Journal of Clinical Medicine, 25(1), pp.12-19. magiran.com/p1861141
آرش موسی الرضایی؛ محمد امین ولیزاد حسنلویی؛ عذرا کهوریان. "مقایسه انفوزیون نیتروگلیسرین و لابتالول در کنترل پرفشاری خون شریانی حاد بیماران دچار خونریزی داخل مغزی...". مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 25 ،1 ، 1397، 12-19. magiran.com/p1861141
Arash Mosalrezaei; Mohammad Amin Valizade Hasanloei ; Azra Kahoorian. "Comparison of the Effects of Trinitroglycerin Infusion and Labetalol in the Management of Acute Arterial Hypertension in Intracerebral Hemorrhage Patients Admitted to an Intensive Care Unit", Avicenna Journal of Clinical Medicine, 25, 1, 2018, 12-19. magiran.com/p1861141
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال