ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مونس مولودی تپه، رسول شهروز ، مزدک رازی، لیلا زارعی، وحید محمدی، (1397). تاثیر کو آنزیم کیو 10 بر روی بافت بیضه تحت درمان با بوسولفان، نشریه جراحی دامپزشکی، 13(1)، 29-38. magiran.com/p1861300
Moones Moloody, Rasoul Shahrooz , Mazdak Razi, Leila Zarei, Vahid Mohammadi, (2018). The effect of CoQ10 on Testicular Tissue in Rats Treating with Busulfan: Sperm Quality and Histological Changes, Iranian Journal of Veterinary Surgery, 13(1), 29-38. magiran.com/p1861300
مونس مولودی تپه، رسول شهروز ، مزدک رازی، لیلا زارعی، وحید محمدی، تاثیر کو آنزیم کیو 10 بر روی بافت بیضه تحت درمان با بوسولفان. نشریه جراحی دامپزشکی، 1397؛ 13(1): 29-38. magiran.com/p1861300
Moones Moloody, Rasoul Shahrooz , Mazdak Razi, Leila Zarei, Vahid Mohammadi, The effect of CoQ10 on Testicular Tissue in Rats Treating with Busulfan: Sperm Quality and Histological Changes, Iranian Journal of Veterinary Surgery, 2018; 13(1): 29-38. magiran.com/p1861300
مونس مولودی تپه، رسول شهروز ، مزدک رازی، لیلا زارعی، وحید محمدی، "تاثیر کو آنزیم کیو 10 بر روی بافت بیضه تحت درمان با بوسولفان"، نشریه جراحی دامپزشکی 13، شماره 1 (1397): 29-38. magiran.com/p1861300
Moones Moloody, Rasoul Shahrooz , Mazdak Razi, Leila Zarei, Vahid Mohammadi, "The effect of CoQ10 on Testicular Tissue in Rats Treating with Busulfan: Sperm Quality and Histological Changes", Iranian Journal of Veterinary Surgery 13, no.1 (2018): 29-38. magiran.com/p1861300
مونس مولودی تپه، رسول شهروز ، مزدک رازی، لیلا زارعی، وحید محمدی، (1397). 'تاثیر کو آنزیم کیو 10 بر روی بافت بیضه تحت درمان با بوسولفان'، نشریه جراحی دامپزشکی، 13(1)، صص.29-38. magiran.com/p1861300
Moones Moloody, Rasoul Shahrooz , Mazdak Razi, Leila Zarei, Vahid Mohammadi, (2018). 'The effect of CoQ10 on Testicular Tissue in Rats Treating with Busulfan: Sperm Quality and Histological Changes', Iranian Journal of Veterinary Surgery, 13(1), pp.29-38. magiran.com/p1861300
مونس مولودی تپه؛ رسول شهروز ؛ مزدک رازی؛ لیلا زارعی؛ وحید محمدی. "تاثیر کو آنزیم کیو 10 بر روی بافت بیضه تحت درمان با بوسولفان". نشریه جراحی دامپزشکی، 13 ،1 ، 1397، 29-38. magiran.com/p1861300
Moones Moloody; Rasoul Shahrooz ; Mazdak Razi; Leila Zarei; Vahid Mohammadi. "The effect of CoQ10 on Testicular Tissue in Rats Treating with Busulfan: Sperm Quality and Histological Changes", Iranian Journal of Veterinary Surgery, 13, 1, 2018, 29-38. magiran.com/p1861300
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال