ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Farid Imanzadeh, Beheshteh Olang, Katayoun Khatami, Amirhossein Hosseini, Naghi Dara, Pejman Rohani, Fatemeh Abdollah Gorji, Maryam Beheshti, Elham Mousavinasab, Masood Kiani, Nazanin Farahbakhsh, Batoolsadat Emadi, Ali Akbar Sayyari, Yngve Agneta, (2018). Assessing the Prevalence and Treatment of Malnutrition in Hospitalized Children in Mofid Children's Hospital During 2015- 2016, Archives of Iranian Medicine, 21(7), 302-309. magiran.com/p1861355
Farid Imanzadeh, Beheshteh Olang, Katayoun Khatami, Amirhossein Hosseini, Naghi Dara, Pejman Rohani, Fatemeh Abdollah Gorji, Maryam Beheshti, Elham Mousavinasab, Masood Kiani, Nazanin Farahbakhsh, Batoolsadat Emadi, Ali Akbar Sayyari, Yngve Agneta, Assessing the Prevalence and Treatment of Malnutrition in Hospitalized Children in Mofid Children's Hospital During 2015- 2016, Archives of Iranian Medicine, 2018; 21(7): 302-309. magiran.com/p1861355
Farid Imanzadeh, Beheshteh Olang, Katayoun Khatami, Amirhossein Hosseini, Naghi Dara, Pejman Rohani, Fatemeh Abdollah Gorji, Maryam Beheshti, Elham Mousavinasab, Masood Kiani, Nazanin Farahbakhsh, Batoolsadat Emadi, Ali Akbar Sayyari, Yngve Agneta, "Assessing the Prevalence and Treatment of Malnutrition in Hospitalized Children in Mofid Children's Hospital During 2015- 2016", Archives of Iranian Medicine 21, no.7 (2018): 302-309. magiran.com/p1861355
Farid Imanzadeh, Beheshteh Olang, Katayoun Khatami, Amirhossein Hosseini, Naghi Dara, Pejman Rohani, Fatemeh Abdollah Gorji, Maryam Beheshti, Elham Mousavinasab, Masood Kiani, Nazanin Farahbakhsh, Batoolsadat Emadi, Ali Akbar Sayyari, Yngve Agneta, (2018). 'Assessing the Prevalence and Treatment of Malnutrition in Hospitalized Children in Mofid Children's Hospital During 2015- 2016', Archives of Iranian Medicine, 21(7), pp.302-309. magiran.com/p1861355
Farid Imanzadeh; Beheshteh Olang; Katayoun Khatami; Amirhossein Hosseini; Naghi Dara; Pejman Rohani; Fatemeh Abdollah Gorji; Maryam Beheshti; Elham Mousavinasab; Masood Kiani; Nazanin Farahbakhsh; Batoolsadat Emadi; Ali Akbar Sayyari; Yngve Agneta. "Assessing the Prevalence and Treatment of Malnutrition in Hospitalized Children in Mofid Children's Hospital During 2015- 2016", Archives of Iranian Medicine, 21, 7, 2018, 302-309. magiran.com/p1861355
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال