ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ویدا رضایی هاچه سو، شادی نادریان فعلی، محمد عظیمی، فاطمه امینایی، (1397). ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی در نیروهای خدماتی، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 17(2)، 60-69. magiran.com/p1861538
Vida Rezaei Hachesu, Shadi Naderyan Feli , Mohammad Azimi, Fatemeh Aminaei, (2018). Ergonomic Assessment of the Risk of Musculoskeletal Disorders in the Cleaners, Tolooe Behdasht, 17(2), 60-69. magiran.com/p1861538
ویدا رضایی هاچه سو، شادی نادریان فعلی، محمد عظیمی، فاطمه امینایی، ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی در نیروهای خدماتی. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1397؛ 17(2): 60-69. magiran.com/p1861538
Vida Rezaei Hachesu, Shadi Naderyan Feli , Mohammad Azimi, Fatemeh Aminaei, Ergonomic Assessment of the Risk of Musculoskeletal Disorders in the Cleaners, Tolooe Behdasht, 2018; 17(2): 60-69. magiran.com/p1861538
ویدا رضایی هاچه سو، شادی نادریان فعلی، محمد عظیمی، فاطمه امینایی، "ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی در نیروهای خدماتی"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 17، شماره 2 (1397): 60-69. magiran.com/p1861538
Vida Rezaei Hachesu, Shadi Naderyan Feli , Mohammad Azimi, Fatemeh Aminaei, "Ergonomic Assessment of the Risk of Musculoskeletal Disorders in the Cleaners", Tolooe Behdasht 17, no.2 (2018): 60-69. magiran.com/p1861538
ویدا رضایی هاچه سو، شادی نادریان فعلی، محمد عظیمی، فاطمه امینایی، (1397). 'ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی در نیروهای خدماتی'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 17(2)، صص.60-69. magiran.com/p1861538
Vida Rezaei Hachesu, Shadi Naderyan Feli , Mohammad Azimi, Fatemeh Aminaei, (2018). 'Ergonomic Assessment of the Risk of Musculoskeletal Disorders in the Cleaners', Tolooe Behdasht, 17(2), pp.60-69. magiran.com/p1861538
ویدا رضایی هاچه سو؛ شادی نادریان فعلی؛ محمد عظیمی؛ فاطمه امینایی. "ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی در نیروهای خدماتی". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 17 ،2 ، 1397، 60-69. magiran.com/p1861538
Vida Rezaei Hachesu; Shadi Naderyan Feli ; Mohammad Azimi; Fatemeh Aminaei. "Ergonomic Assessment of the Risk of Musculoskeletal Disorders in the Cleaners", Tolooe Behdasht, 17, 2, 2018, 60-69. magiran.com/p1861538
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال