ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مهرداد کسایی ، سیده نگین کسایی، (1397). بررسی آزمایشگاهی آثار آنتی اکسیدانی، آنتی رادیکالی و آنتی دیابتیک و ممانعت از تشکیل محصولات نهایی حاصل گلیکیشن پیشرفته توسط دارچین، فصلنامه زیست شناسی تکوینی، 10(2)، 11-20. magiran.com/p1861599
Seyed Mehrdad Kassaee , Seyedeh Negin Kassaee, (2018). Invitro Studies of Antioxidant, Antiradical, Antidiabetic Activities and prevention of Advanced Glycation Endproducts by Cinnamomum zeylanicum, Journal of Developmental Biology, 10(2), 11-20. magiran.com/p1861599
سید مهرداد کسایی ، سیده نگین کسایی، بررسی آزمایشگاهی آثار آنتی اکسیدانی، آنتی رادیکالی و آنتی دیابتیک و ممانعت از تشکیل محصولات نهایی حاصل گلیکیشن پیشرفته توسط دارچین. فصلنامه زیست شناسی تکوینی، 1397؛ 10(2): 11-20. magiran.com/p1861599
Seyed Mehrdad Kassaee , Seyedeh Negin Kassaee, Invitro Studies of Antioxidant, Antiradical, Antidiabetic Activities and prevention of Advanced Glycation Endproducts by Cinnamomum zeylanicum, Journal of Developmental Biology, 2018; 10(2): 11-20. magiran.com/p1861599
سید مهرداد کسایی ، سیده نگین کسایی، "بررسی آزمایشگاهی آثار آنتی اکسیدانی، آنتی رادیکالی و آنتی دیابتیک و ممانعت از تشکیل محصولات نهایی حاصل گلیکیشن پیشرفته توسط دارچین"، فصلنامه زیست شناسی تکوینی 10، شماره 2 (1397): 11-20. magiran.com/p1861599
Seyed Mehrdad Kassaee , Seyedeh Negin Kassaee, "Invitro Studies of Antioxidant, Antiradical, Antidiabetic Activities and prevention of Advanced Glycation Endproducts by Cinnamomum zeylanicum", Journal of Developmental Biology 10, no.2 (2018): 11-20. magiran.com/p1861599
سید مهرداد کسایی ، سیده نگین کسایی، (1397). 'بررسی آزمایشگاهی آثار آنتی اکسیدانی، آنتی رادیکالی و آنتی دیابتیک و ممانعت از تشکیل محصولات نهایی حاصل گلیکیشن پیشرفته توسط دارچین'، فصلنامه زیست شناسی تکوینی، 10(2)، صص.11-20. magiran.com/p1861599
Seyed Mehrdad Kassaee , Seyedeh Negin Kassaee, (2018). 'Invitro Studies of Antioxidant, Antiradical, Antidiabetic Activities and prevention of Advanced Glycation Endproducts by Cinnamomum zeylanicum', Journal of Developmental Biology, 10(2), pp.11-20. magiran.com/p1861599
سید مهرداد کسایی ؛ سیده نگین کسایی. "بررسی آزمایشگاهی آثار آنتی اکسیدانی، آنتی رادیکالی و آنتی دیابتیک و ممانعت از تشکیل محصولات نهایی حاصل گلیکیشن پیشرفته توسط دارچین". فصلنامه زیست شناسی تکوینی، 10 ،2 ، 1397، 11-20. magiran.com/p1861599
Seyed Mehrdad Kassaee ; Seyedeh Negin Kassaee. "Invitro Studies of Antioxidant, Antiradical, Antidiabetic Activities and prevention of Advanced Glycation Endproducts by Cinnamomum zeylanicum", Journal of Developmental Biology, 10, 2, 2018, 11-20. magiran.com/p1861599
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال