ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعیده جعفرزاده، زهرا خیالی، سمیه صفدار، فرزانه مباشری، زهرا ملکی، (1396). ویژگی های بیماران بستری ناشی از انواع مسمومیت های عمدی و غیر عمدی در شهرستان فسا در سال های 1393-1395، نشریه مراقبت اورژانس، 1(2)، 9-18. magiran.com/p1861685
Saeedeh Jafarzadeh, Zahra Khiyali, Somayeh Safdar, Farzaneh Mobasheri, Zahra Malaki, (2017). Characteristics of hospitalized patients due to intentional and unintentional poisoning in Fasa city, 2014-2016, Iranian Journal of Emergency Care, 1(2), 9-18. magiran.com/p1861685
سعیده جعفرزاده، زهرا خیالی، سمیه صفدار، فرزانه مباشری، زهرا ملکی، ویژگی های بیماران بستری ناشی از انواع مسمومیت های عمدی و غیر عمدی در شهرستان فسا در سال های 1393-1395. نشریه مراقبت اورژانس، 1396؛ 1(2): 9-18. magiran.com/p1861685
Saeedeh Jafarzadeh, Zahra Khiyali, Somayeh Safdar, Farzaneh Mobasheri, Zahra Malaki, Characteristics of hospitalized patients due to intentional and unintentional poisoning in Fasa city, 2014-2016, Iranian Journal of Emergency Care, 2017; 1(2): 9-18. magiran.com/p1861685
سعیده جعفرزاده، زهرا خیالی، سمیه صفدار، فرزانه مباشری، زهرا ملکی، "ویژگی های بیماران بستری ناشی از انواع مسمومیت های عمدی و غیر عمدی در شهرستان فسا در سال های 1393-1395"، نشریه مراقبت اورژانس 1، شماره 2 (1396): 9-18. magiran.com/p1861685
Saeedeh Jafarzadeh, Zahra Khiyali, Somayeh Safdar, Farzaneh Mobasheri, Zahra Malaki, "Characteristics of hospitalized patients due to intentional and unintentional poisoning in Fasa city, 2014-2016", Iranian Journal of Emergency Care 1, no.2 (2017): 9-18. magiran.com/p1861685
سعیده جعفرزاده، زهرا خیالی، سمیه صفدار، فرزانه مباشری، زهرا ملکی، (1396). 'ویژگی های بیماران بستری ناشی از انواع مسمومیت های عمدی و غیر عمدی در شهرستان فسا در سال های 1393-1395'، نشریه مراقبت اورژانس، 1(2)، صص.9-18. magiran.com/p1861685
Saeedeh Jafarzadeh, Zahra Khiyali, Somayeh Safdar, Farzaneh Mobasheri, Zahra Malaki, (2017). 'Characteristics of hospitalized patients due to intentional and unintentional poisoning in Fasa city, 2014-2016', Iranian Journal of Emergency Care, 1(2), pp.9-18. magiran.com/p1861685
سعیده جعفرزاده؛ زهرا خیالی؛ سمیه صفدار؛ فرزانه مباشری؛ زهرا ملکی. "ویژگی های بیماران بستری ناشی از انواع مسمومیت های عمدی و غیر عمدی در شهرستان فسا در سال های 1393-1395". نشریه مراقبت اورژانس، 1 ،2 ، 1396، 9-18. magiran.com/p1861685
Saeedeh Jafarzadeh; Zahra Khiyali; Somayeh Safdar; Farzaneh Mobasheri; Zahra Malaki. "Characteristics of hospitalized patients due to intentional and unintentional poisoning in Fasa city, 2014-2016", Iranian Journal of Emergency Care, 1, 2, 2017, 9-18. magiran.com/p1861685
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال