ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Marzieh Eghtedardoost, Zuhair Mohammad Hassan, Tooba Ghazanfari, Alireza Sadeghipour, Mostafa Ghanei, (2018). Evaluation of mRNA Expression Levels of TNFα, TNFR1 and IL1β in Lung Tissue 20 Years after Sulfur-mustard Exposure, Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology, 17(4), 379-387. magiran.com/p1862389
Marzieh Eghtedardoost, Zuhair Mohammad Hassan, Tooba Ghazanfari, Alireza Sadeghipour, Mostafa Ghanei, Evaluation of mRNA Expression Levels of TNFα, TNFR1 and IL1β in Lung Tissue 20 Years after Sulfur-mustard Exposure, Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology, 2018; 17(4): 379-387. magiran.com/p1862389
Marzieh Eghtedardoost, Zuhair Mohammad Hassan, Tooba Ghazanfari, Alireza Sadeghipour, Mostafa Ghanei, "Evaluation of mRNA Expression Levels of TNFα, TNFR1 and IL1β in Lung Tissue 20 Years after Sulfur-mustard Exposure", Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology 17, no.4 (2018): 379-387. magiran.com/p1862389
Marzieh Eghtedardoost, Zuhair Mohammad Hassan, Tooba Ghazanfari, Alireza Sadeghipour, Mostafa Ghanei, (2018). 'Evaluation of mRNA Expression Levels of TNFα, TNFR1 and IL1β in Lung Tissue 20 Years after Sulfur-mustard Exposure', Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology, 17(4), pp.379-387. magiran.com/p1862389
Marzieh Eghtedardoost; Zuhair Mohammad Hassan; Tooba Ghazanfari; Alireza Sadeghipour; Mostafa Ghanei. "Evaluation of mRNA Expression Levels of TNFα, TNFR1 and IL1β in Lung Tissue 20 Years after Sulfur-mustard Exposure", Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology, 17, 4, 2018, 379-387. magiran.com/p1862389
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال