ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Javad Heravian Shandiz, Abbas Riazi, Abbas Azimi Khorasani, Negareh Yazdani, Maryam Torab Mostaedi, Behrooz Zohourian, (2018). Impact of vision therapy on eye-hand coordination skills in students with visual impairment, Journal of Ophthalmic & Vision Research, 13(3), 301. magiran.com/p1862866
Javad Heravian Shandiz, Abbas Riazi, Abbas Azimi Khorasani, Negareh Yazdani, Maryam Torab Mostaedi, Behrooz Zohourian, Impact of vision therapy on eye-hand coordination skills in students with visual impairment, Journal of Ophthalmic & Vision Research, 2018; 13(3): 301. magiran.com/p1862866
Javad Heravian Shandiz, Abbas Riazi, Abbas Azimi Khorasani, Negareh Yazdani, Maryam Torab Mostaedi, Behrooz Zohourian, "Impact of vision therapy on eye-hand coordination skills in students with visual impairment", Journal of Ophthalmic & Vision Research 13, no.3 (2018): 301. magiran.com/p1862866
Javad Heravian Shandiz, Abbas Riazi, Abbas Azimi Khorasani, Negareh Yazdani, Maryam Torab Mostaedi, Behrooz Zohourian, (2018). 'Impact of vision therapy on eye-hand coordination skills in students with visual impairment', Journal of Ophthalmic & Vision Research, 13(3), pp.301. magiran.com/p1862866
Javad Heravian Shandiz; Abbas Riazi; Abbas Azimi Khorasani; Negareh Yazdani; Maryam Torab Mostaedi; Behrooz Zohourian. "Impact of vision therapy on eye-hand coordination skills in students with visual impairment", Journal of Ophthalmic & Vision Research, 13, 3, 2018, 301. magiran.com/p1862866
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال