ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید جمال احمدی رویین، حسین ناصری مقدم، عباسعلی سلطانی، (1396). عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدین طبیعی در بوته نقد، فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، 3(3)، 37-63. magiran.com/p1863004
Seyyed Jamal Ahmadi Roeen, Hosein Naseri, Abbasali Soltani, (2017). Non-inheritance of Illegitimate Child from Legal Parents under-criticism, The Research Journal Fighi & Usuli Research, 3(3), 37-63. magiran.com/p1863004
سید جمال احمدی رویین، حسین ناصری مقدم، عباسعلی سلطانی، عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدین طبیعی در بوته نقد. فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، 1396؛ 3(3): 37-63. magiran.com/p1863004
Seyyed Jamal Ahmadi Roeen, Hosein Naseri, Abbasali Soltani, Non-inheritance of Illegitimate Child from Legal Parents under-criticism, The Research Journal Fighi & Usuli Research, 2017; 3(3): 37-63. magiran.com/p1863004
سید جمال احمدی رویین، حسین ناصری مقدم، عباسعلی سلطانی، "عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدین طبیعی در بوته نقد"، فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی 3، شماره 3 (1396): 37-63. magiran.com/p1863004
Seyyed Jamal Ahmadi Roeen, Hosein Naseri, Abbasali Soltani, "Non-inheritance of Illegitimate Child from Legal Parents under-criticism", The Research Journal Fighi & Usuli Research 3, no.3 (2017): 37-63. magiran.com/p1863004
سید جمال احمدی رویین، حسین ناصری مقدم، عباسعلی سلطانی، (1396). 'عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدین طبیعی در بوته نقد'، فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، 3(3)، صص.37-63. magiran.com/p1863004
Seyyed Jamal Ahmadi Roeen, Hosein Naseri, Abbasali Soltani, (2017). 'Non-inheritance of Illegitimate Child from Legal Parents under-criticism', The Research Journal Fighi & Usuli Research, 3(3), pp.37-63. magiran.com/p1863004
سید جمال احمدی رویین؛ حسین ناصری مقدم؛ عباسعلی سلطانی. "عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدین طبیعی در بوته نقد". فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، 3 ،3 ، 1396، 37-63. magiran.com/p1863004
Seyyed Jamal Ahmadi Roeen; Hosein Naseri; Abbasali Soltani. "Non-inheritance of Illegitimate Child from Legal Parents under-criticism", The Research Journal Fighi & Usuli Research, 3, 3, 2017, 37-63. magiran.com/p1863004
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال