ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدعلی هنجنی ، صابر نیاورانی، محمدحسین رمضانی قوام آبادی، فردین رستمی امانی، (1397). مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی، فصلنامه مجلس و راهبرد، 25(94)، 239-264. magiran.com/p1863464
Fardin Rostami Amani, Ali Hanjani , (2018). Responsibility of States and Private Military and Security Companies(PMCs), Majlis and Rahbord, 25(94), 239-264. magiran.com/p1863464
سیدعلی هنجنی ، صابر نیاورانی، محمدحسین رمضانی قوام آبادی، فردین رستمی امانی، مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی. فصلنامه مجلس و راهبرد، 1397؛ 25(94): 239-264. magiran.com/p1863464
Fardin Rostami Amani, Ali Hanjani , Responsibility of States and Private Military and Security Companies(PMCs), Majlis and Rahbord, 2018; 25(94): 239-264. magiran.com/p1863464
سیدعلی هنجنی ، صابر نیاورانی، محمدحسین رمضانی قوام آبادی، فردین رستمی امانی، "مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی"، فصلنامه مجلس و راهبرد 25، شماره 94 (1397): 239-264. magiran.com/p1863464
Fardin Rostami Amani, Ali Hanjani , "Responsibility of States and Private Military and Security Companies(PMCs)", Majlis and Rahbord 25, no.94 (2018): 239-264. magiran.com/p1863464
سیدعلی هنجنی ، صابر نیاورانی، محمدحسین رمضانی قوام آبادی، فردین رستمی امانی، (1397). 'مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی'، فصلنامه مجلس و راهبرد، 25(94)، صص.239-264. magiran.com/p1863464
Fardin Rostami Amani, Ali Hanjani , (2018). 'Responsibility of States and Private Military and Security Companies(PMCs)', Majlis and Rahbord, 25(94), pp.239-264. magiran.com/p1863464
سیدعلی هنجنی ؛ صابر نیاورانی؛ محمدحسین رمضانی قوام آبادی؛ فردین رستمی امانی. "مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی". فصلنامه مجلس و راهبرد، 25 ،94 ، 1397، 239-264. magiran.com/p1863464
Fardin Rostami Amani; Ali Hanjani . "Responsibility of States and Private Military and Security Companies(PMCs)", Majlis and Rahbord, 25, 94, 2018, 239-264. magiran.com/p1863464
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال