ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی علیان، حسن اسماعیل زاده، محمدتقی رضویان، زهره فنی، خدر فرجی راد، (1397). بایستگی های ساختاری احراز مدیریت کارآمد در مناطق کلان شهری ایران در چارچوب رهیافت نومنطقه گرایی، فصلنامه مجلس و راهبرد، 25(94)، 179-208. magiran.com/p1863466
Mehdi Aliyan , (2018). Structural Requirements to Establish Effective Management in Metropolitan Regions in Iran in Framework of New Regionalism Approach, Majlis and Rahbord, 25(94), 179-208. magiran.com/p1863466
مهدی علیان، حسن اسماعیل زاده، محمدتقی رضویان، زهره فنی، خدر فرجی راد، بایستگی های ساختاری احراز مدیریت کارآمد در مناطق کلان شهری ایران در چارچوب رهیافت نومنطقه گرایی. فصلنامه مجلس و راهبرد، 1397؛ 25(94): 179-208. magiran.com/p1863466
Mehdi Aliyan , Structural Requirements to Establish Effective Management in Metropolitan Regions in Iran in Framework of New Regionalism Approach, Majlis and Rahbord, 2018; 25(94): 179-208. magiran.com/p1863466
مهدی علیان، حسن اسماعیل زاده، محمدتقی رضویان، زهره فنی، خدر فرجی راد، "بایستگی های ساختاری احراز مدیریت کارآمد در مناطق کلان شهری ایران در چارچوب رهیافت نومنطقه گرایی"، فصلنامه مجلس و راهبرد 25، شماره 94 (1397): 179-208. magiran.com/p1863466
Mehdi Aliyan , "Structural Requirements to Establish Effective Management in Metropolitan Regions in Iran in Framework of New Regionalism Approach", Majlis and Rahbord 25, no.94 (2018): 179-208. magiran.com/p1863466
مهدی علیان، حسن اسماعیل زاده، محمدتقی رضویان، زهره فنی، خدر فرجی راد، (1397). 'بایستگی های ساختاری احراز مدیریت کارآمد در مناطق کلان شهری ایران در چارچوب رهیافت نومنطقه گرایی'، فصلنامه مجلس و راهبرد، 25(94)، صص.179-208. magiran.com/p1863466
Mehdi Aliyan , (2018). 'Structural Requirements to Establish Effective Management in Metropolitan Regions in Iran in Framework of New Regionalism Approach', Majlis and Rahbord, 25(94), pp.179-208. magiran.com/p1863466
مهدی علیان؛ حسن اسماعیل زاده؛ محمدتقی رضویان؛ زهره فنی؛ خدر فرجی راد. "بایستگی های ساختاری احراز مدیریت کارآمد در مناطق کلان شهری ایران در چارچوب رهیافت نومنطقه گرایی". فصلنامه مجلس و راهبرد، 25 ،94 ، 1397، 179-208. magiran.com/p1863466
Mehdi Aliyan . "Structural Requirements to Establish Effective Management in Metropolitan Regions in Iran in Framework of New Regionalism Approach", Majlis and Rahbord, 25, 94, 2018, 179-208. magiran.com/p1863466
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال