ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی طاهری، مصطفی غفاری، زینب باوی، فریبرز سهیلی، (1397). اثر سمیت سلولی عصاره جلبک دریایی Sargassum glaucescens علیه رده سلول های سرطانی سینه (MCF-7) و کولورکتال (HT-29)، دو ماهنامه فیض، 22(3)، 292-301. magiran.com/p1863556
Ali Taheri , Mgmostafa Ghaffari, Zeinab Bavi, Fariborz Sohili, (2018). Cytotoxic effect of the extract of seaweed Sargassum glaucescens against breast (MCF-7) and colorectal (HT-29) cancer cell lines, Feyz, 22(3), 292-301. magiran.com/p1863556
علی طاهری، مصطفی غفاری، زینب باوی، فریبرز سهیلی، اثر سمیت سلولی عصاره جلبک دریایی Sargassum glaucescens علیه رده سلول های سرطانی سینه (MCF-7) و کولورکتال (HT-29). دو ماهنامه فیض، 1397؛ 22(3): 292-301. magiran.com/p1863556
Ali Taheri , Mgmostafa Ghaffari, Zeinab Bavi, Fariborz Sohili, Cytotoxic effect of the extract of seaweed Sargassum glaucescens against breast (MCF-7) and colorectal (HT-29) cancer cell lines, Feyz, 2018; 22(3): 292-301. magiran.com/p1863556
علی طاهری، مصطفی غفاری، زینب باوی، فریبرز سهیلی، "اثر سمیت سلولی عصاره جلبک دریایی Sargassum glaucescens علیه رده سلول های سرطانی سینه (MCF-7) و کولورکتال (HT-29)"، دو ماهنامه فیض 22، شماره 3 (1397): 292-301. magiran.com/p1863556
Ali Taheri , Mgmostafa Ghaffari, Zeinab Bavi, Fariborz Sohili, "Cytotoxic effect of the extract of seaweed Sargassum glaucescens against breast (MCF-7) and colorectal (HT-29) cancer cell lines", Feyz 22, no.3 (2018): 292-301. magiran.com/p1863556
علی طاهری، مصطفی غفاری، زینب باوی، فریبرز سهیلی، (1397). 'اثر سمیت سلولی عصاره جلبک دریایی Sargassum glaucescens علیه رده سلول های سرطانی سینه (MCF-7) و کولورکتال (HT-29)'، دو ماهنامه فیض، 22(3)، صص.292-301. magiran.com/p1863556
Ali Taheri , Mgmostafa Ghaffari, Zeinab Bavi, Fariborz Sohili, (2018). 'Cytotoxic effect of the extract of seaweed Sargassum glaucescens against breast (MCF-7) and colorectal (HT-29) cancer cell lines', Feyz, 22(3), pp.292-301. magiran.com/p1863556
علی طاهری؛ مصطفی غفاری؛ زینب باوی؛ فریبرز سهیلی. "اثر سمیت سلولی عصاره جلبک دریایی Sargassum glaucescens علیه رده سلول های سرطانی سینه (MCF-7) و کولورکتال (HT-29)". دو ماهنامه فیض، 22 ،3 ، 1397، 292-301. magiran.com/p1863556
Ali Taheri ; Mgmostafa Ghaffari; Zeinab Bavi; Fariborz Sohili. "Cytotoxic effect of the extract of seaweed Sargassum glaucescens against breast (MCF-7) and colorectal (HT-29) cancer cell lines", Feyz, 22, 3, 2018, 292-301. magiran.com/p1863556
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال