ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام شعرباف، سیده فاطمه شمس، زهرا لطفی، مریم شیخی، سپیده شاکری، افسانه بهرامی، (1397). بررسی شیوع عفونت سایتومگالو ویروس در دریافت کنندگان کلیه یکسال پس از پیوند، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 26(2)، 172-179. magiran.com/p1863813
Elham Shaeerbaf, Seyede Fateme Shams, Zahra Lotfi, Maryam Sheikhi, Sepide Shakeri, Afsane Bahrami, (2018). Cytomegalovirus Infection among Kidney Transplant Recipients One Year after Transplantation, Ilam University of Medical Science, 26(2), 172-179. magiran.com/p1863813
الهام شعرباف، سیده فاطمه شمس، زهرا لطفی، مریم شیخی، سپیده شاکری، افسانه بهرامی، بررسی شیوع عفونت سایتومگالو ویروس در دریافت کنندگان کلیه یکسال پس از پیوند. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1397؛ 26(2): 172-179. magiran.com/p1863813
Elham Shaeerbaf, Seyede Fateme Shams, Zahra Lotfi, Maryam Sheikhi, Sepide Shakeri, Afsane Bahrami, Cytomegalovirus Infection among Kidney Transplant Recipients One Year after Transplantation, Ilam University of Medical Science, 2018; 26(2): 172-179. magiran.com/p1863813
الهام شعرباف، سیده فاطمه شمس، زهرا لطفی، مریم شیخی، سپیده شاکری، افسانه بهرامی، "بررسی شیوع عفونت سایتومگالو ویروس در دریافت کنندگان کلیه یکسال پس از پیوند"، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 26، شماره 2 (1397): 172-179. magiran.com/p1863813
Elham Shaeerbaf, Seyede Fateme Shams, Zahra Lotfi, Maryam Sheikhi, Sepide Shakeri, Afsane Bahrami, "Cytomegalovirus Infection among Kidney Transplant Recipients One Year after Transplantation", Ilam University of Medical Science 26, no.2 (2018): 172-179. magiran.com/p1863813
الهام شعرباف، سیده فاطمه شمس، زهرا لطفی، مریم شیخی، سپیده شاکری، افسانه بهرامی، (1397). 'بررسی شیوع عفونت سایتومگالو ویروس در دریافت کنندگان کلیه یکسال پس از پیوند'، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 26(2)، صص.172-179. magiran.com/p1863813
Elham Shaeerbaf, Seyede Fateme Shams, Zahra Lotfi, Maryam Sheikhi, Sepide Shakeri, Afsane Bahrami, (2018). 'Cytomegalovirus Infection among Kidney Transplant Recipients One Year after Transplantation', Ilam University of Medical Science, 26(2), pp.172-179. magiran.com/p1863813
الهام شعرباف؛ سیده فاطمه شمس؛ زهرا لطفی؛ مریم شیخی؛ سپیده شاکری؛ افسانه بهرامی. "بررسی شیوع عفونت سایتومگالو ویروس در دریافت کنندگان کلیه یکسال پس از پیوند". مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 26 ،2 ، 1397، 172-179. magiran.com/p1863813
Elham Shaeerbaf; Seyede Fateme Shams; Zahra Lotfi; Maryam Sheikhi; Sepide Shakeri; Afsane Bahrami. "Cytomegalovirus Infection among Kidney Transplant Recipients One Year after Transplantation", Ilam University of Medical Science, 26, 2, 2018, 172-179. magiran.com/p1863813
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال