ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن محمودیان، مسلم عباسی، ذبیح پیرانی، فاطمه شاه علی کبورانی، (1397). نقش اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری یادگیری در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان، نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری، 6(10)، 197-206. magiran.com/p1864119
Hassan Mahmodiyan, Moslem Abbasi, Zabih Pirani, Fatmeh Shahali Kaborani, (2018). The role of emotional, cognitive and behavioral enthusiasm in predicting academic burnout students, Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 6(10), 197-206. magiran.com/p1864119
حسن محمودیان، مسلم عباسی، ذبیح پیرانی، فاطمه شاه علی کبورانی، نقش اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری یادگیری در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان. نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری، 1397؛ 6(10): 197-206. magiran.com/p1864119
Hassan Mahmodiyan, Moslem Abbasi, Zabih Pirani, Fatmeh Shahali Kaborani, The role of emotional, cognitive and behavioral enthusiasm in predicting academic burnout students, Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 2018; 6(10): 197-206. magiran.com/p1864119
حسن محمودیان، مسلم عباسی، ذبیح پیرانی، فاطمه شاه علی کبورانی، "نقش اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری یادگیری در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان"، نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری 6، شماره 10 (1397): 197-206. magiran.com/p1864119
Hassan Mahmodiyan, Moslem Abbasi, Zabih Pirani, Fatmeh Shahali Kaborani, "The role of emotional, cognitive and behavioral enthusiasm in predicting academic burnout students", Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning 6, no.10 (2018): 197-206. magiran.com/p1864119
حسن محمودیان، مسلم عباسی، ذبیح پیرانی، فاطمه شاه علی کبورانی، (1397). 'نقش اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری یادگیری در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان'، نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری، 6(10)، صص.197-206. magiran.com/p1864119
Hassan Mahmodiyan, Moslem Abbasi, Zabih Pirani, Fatmeh Shahali Kaborani, (2018). 'The role of emotional, cognitive and behavioral enthusiasm in predicting academic burnout students', Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 6(10), pp.197-206. magiran.com/p1864119
حسن محمودیان؛ مسلم عباسی؛ ذبیح پیرانی؛ فاطمه شاه علی کبورانی. "نقش اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری یادگیری در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان". نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری، 6 ،10 ، 1397، 197-206. magiran.com/p1864119
Hassan Mahmodiyan; Moslem Abbasi; Zabih Pirani; Fatmeh Shahali Kaborani. "The role of emotional, cognitive and behavioral enthusiasm in predicting academic burnout students", Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 6, 10, 2018, 197-206. magiran.com/p1864119
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال