ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حبیب الله نادری، عباس اکبری، (1397). پیش بینی مولفه های بهزیستی روانی بر اساس مولفه های هوش هیجانی با واسطه گری تاب آوری در دانش آموزان، نشریه رویش روان شناسی، 7(4)، 41-64. magiran.com/p1864675
Habibollah Naderi, Abbas Akbari, (2018). The prediction of the Dimensions Psychological Well-Being Based on Emotional Intelligence Dimensions with mediating of Resilience., Rooyesh-e-Ravanshenasi, 7(4), 41-64. magiran.com/p1864675
حبیب الله نادری، عباس اکبری، پیش بینی مولفه های بهزیستی روانی بر اساس مولفه های هوش هیجانی با واسطه گری تاب آوری در دانش آموزان. نشریه رویش روان شناسی، 1397؛ 7(4): 41-64. magiran.com/p1864675
Habibollah Naderi, Abbas Akbari, The prediction of the Dimensions Psychological Well-Being Based on Emotional Intelligence Dimensions with mediating of Resilience., Rooyesh-e-Ravanshenasi, 2018; 7(4): 41-64. magiran.com/p1864675
حبیب الله نادری، عباس اکبری، "پیش بینی مولفه های بهزیستی روانی بر اساس مولفه های هوش هیجانی با واسطه گری تاب آوری در دانش آموزان"، نشریه رویش روان شناسی 7، شماره 4 (1397): 41-64. magiran.com/p1864675
Habibollah Naderi, Abbas Akbari, "The prediction of the Dimensions Psychological Well-Being Based on Emotional Intelligence Dimensions with mediating of Resilience.", Rooyesh-e-Ravanshenasi 7, no.4 (2018): 41-64. magiran.com/p1864675
حبیب الله نادری، عباس اکبری، (1397). 'پیش بینی مولفه های بهزیستی روانی بر اساس مولفه های هوش هیجانی با واسطه گری تاب آوری در دانش آموزان'، نشریه رویش روان شناسی، 7(4)، صص.41-64. magiran.com/p1864675
Habibollah Naderi, Abbas Akbari, (2018). 'The prediction of the Dimensions Psychological Well-Being Based on Emotional Intelligence Dimensions with mediating of Resilience.', Rooyesh-e-Ravanshenasi, 7(4), pp.41-64. magiran.com/p1864675
حبیب الله نادری؛ عباس اکبری. "پیش بینی مولفه های بهزیستی روانی بر اساس مولفه های هوش هیجانی با واسطه گری تاب آوری در دانش آموزان". نشریه رویش روان شناسی، 7 ،4 ، 1397، 41-64. magiran.com/p1864675
Habibollah Naderi; Abbas Akbari. "The prediction of the Dimensions Psychological Well-Being Based on Emotional Intelligence Dimensions with mediating of Resilience.", Rooyesh-e-Ravanshenasi, 7, 4, 2018, 41-64. magiran.com/p1864675
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال