ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسدالله بابایی فرد، امین حیدریان، الهام شریفی، (1397). مطالعه معیارهای فردی و اجتماعی همسرگزینی در میان دانشجویان، نشریه رویش روان شناسی، 7(5)، 199-220. magiran.com/p1864757
Asadollah Babaiefard, Amin Heydarian, Elham Sharifi, (2018). The Study of Individual and Social Mate Selection criteria among Students, Rooyesh-e-Ravanshenasi, 7(5), 199-220. magiran.com/p1864757
اسدالله بابایی فرد، امین حیدریان، الهام شریفی، مطالعه معیارهای فردی و اجتماعی همسرگزینی در میان دانشجویان. نشریه رویش روان شناسی، 1397؛ 7(5): 199-220. magiran.com/p1864757
Asadollah Babaiefard, Amin Heydarian, Elham Sharifi, The Study of Individual and Social Mate Selection criteria among Students, Rooyesh-e-Ravanshenasi, 2018; 7(5): 199-220. magiran.com/p1864757
اسدالله بابایی فرد، امین حیدریان، الهام شریفی، "مطالعه معیارهای فردی و اجتماعی همسرگزینی در میان دانشجویان"، نشریه رویش روان شناسی 7، شماره 5 (1397): 199-220. magiran.com/p1864757
Asadollah Babaiefard, Amin Heydarian, Elham Sharifi, "The Study of Individual and Social Mate Selection criteria among Students", Rooyesh-e-Ravanshenasi 7, no.5 (2018): 199-220. magiran.com/p1864757
اسدالله بابایی فرد، امین حیدریان، الهام شریفی، (1397). 'مطالعه معیارهای فردی و اجتماعی همسرگزینی در میان دانشجویان'، نشریه رویش روان شناسی، 7(5)، صص.199-220. magiran.com/p1864757
Asadollah Babaiefard, Amin Heydarian, Elham Sharifi, (2018). 'The Study of Individual and Social Mate Selection criteria among Students', Rooyesh-e-Ravanshenasi, 7(5), pp.199-220. magiran.com/p1864757
اسدالله بابایی فرد؛ امین حیدریان؛ الهام شریفی. "مطالعه معیارهای فردی و اجتماعی همسرگزینی در میان دانشجویان". نشریه رویش روان شناسی، 7 ،5 ، 1397، 199-220. magiran.com/p1864757
Asadollah Babaiefard; Amin Heydarian; Elham Sharifi. "The Study of Individual and Social Mate Selection criteria among Students", Rooyesh-e-Ravanshenasi, 7, 5, 2018, 199-220. magiran.com/p1864757
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال