ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامحسین طهماسبی، گل افروز رمضانی، حشمت زارع، (1397). تاثیر راهبردهای فراشناختی بر انگیزه پیشرفت و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 9(1)، 173-190. magiran.com/p1864800
Gh Tahmasebi , G. Ramezani, H. Zare, (2018). Review the impact of metacognitive strategies on achievement motivation and academic burnout of girl students of 6th grade hasanabad city, Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration, 9(1), 173-190. magiran.com/p1864800
غلامحسین طهماسبی، گل افروز رمضانی، حشمت زارع، تاثیر راهبردهای فراشناختی بر انگیزه پیشرفت و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1397؛ 9(1): 173-190. magiran.com/p1864800
Gh Tahmasebi , G. Ramezani, H. Zare, Review the impact of metacognitive strategies on achievement motivation and academic burnout of girl students of 6th grade hasanabad city, Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration, 2018; 9(1): 173-190. magiran.com/p1864800
غلامحسین طهماسبی، گل افروز رمضانی، حشمت زارع، "تاثیر راهبردهای فراشناختی بر انگیزه پیشرفت و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی"، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 9، شماره 1 (1397): 173-190. magiran.com/p1864800
Gh Tahmasebi , G. Ramezani, H. Zare, "Review the impact of metacognitive strategies on achievement motivation and academic burnout of girl students of 6th grade hasanabad city", Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration 9, no.1 (2018): 173-190. magiran.com/p1864800
غلامحسین طهماسبی، گل افروز رمضانی، حشمت زارع، (1397). 'تاثیر راهبردهای فراشناختی بر انگیزه پیشرفت و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی'، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 9(1)، صص.173-190. magiran.com/p1864800
Gh Tahmasebi , G. Ramezani, H. Zare, (2018). 'Review the impact of metacognitive strategies on achievement motivation and academic burnout of girl students of 6th grade hasanabad city', Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration, 9(1), pp.173-190. magiran.com/p1864800
غلامحسین طهماسبی؛ گل افروز رمضانی؛ حشمت زارع. "تاثیر راهبردهای فراشناختی بر انگیزه پیشرفت و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی". فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 9 ،1 ، 1397، 173-190. magiran.com/p1864800
Gh Tahmasebi ; G. Ramezani; H. Zare. "Review the impact of metacognitive strategies on achievement motivation and academic burnout of girl students of 6th grade hasanabad city", Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration, 9, 1, 2018, 173-190. magiran.com/p1864800
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال