ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طیبه سلیمانی، مجید اولیاء، فریبا حیدری، محمودرضا تدین، (1397). ارزیابی عکس العمل تعدادی از ارقام سویا نسبت به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 32(2)، 173-183. magiran.com/p1864857
Tayebh Solimani, Majid Olia, Fariba Heydari, Mahmoudreza Tadayon, (2018). Evaluation the Reaction of some Soybean Cultivars to Root-Knot Nematode, Meloidogyne javanica, Journal of plant protection, 32(2), 173-183. magiran.com/p1864857
طیبه سلیمانی، مجید اولیاء، فریبا حیدری، محمودرضا تدین، ارزیابی عکس العمل تعدادی از ارقام سویا نسبت به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica. فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 1397؛ 32(2): 173-183. magiran.com/p1864857
Tayebh Solimani, Majid Olia, Fariba Heydari, Mahmoudreza Tadayon, Evaluation the Reaction of some Soybean Cultivars to Root-Knot Nematode, Meloidogyne javanica, Journal of plant protection, 2018; 32(2): 173-183. magiran.com/p1864857
طیبه سلیمانی، مجید اولیاء، فریبا حیدری، محمودرضا تدین، "ارزیابی عکس العمل تعدادی از ارقام سویا نسبت به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica"، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان 32، شماره 2 (1397): 173-183. magiran.com/p1864857
Tayebh Solimani, Majid Olia, Fariba Heydari, Mahmoudreza Tadayon, "Evaluation the Reaction of some Soybean Cultivars to Root-Knot Nematode, Meloidogyne javanica", Journal of plant protection 32, no.2 (2018): 173-183. magiran.com/p1864857
طیبه سلیمانی، مجید اولیاء، فریبا حیدری، محمودرضا تدین، (1397). 'ارزیابی عکس العمل تعدادی از ارقام سویا نسبت به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica'، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 32(2)، صص.173-183. magiran.com/p1864857
Tayebh Solimani, Majid Olia, Fariba Heydari, Mahmoudreza Tadayon, (2018). 'Evaluation the Reaction of some Soybean Cultivars to Root-Knot Nematode, Meloidogyne javanica', Journal of plant protection, 32(2), pp.173-183. magiran.com/p1864857
طیبه سلیمانی؛ مجید اولیاء؛ فریبا حیدری؛ محمودرضا تدین. "ارزیابی عکس العمل تعدادی از ارقام سویا نسبت به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica". فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 32 ،2 ، 1397، 173-183. magiran.com/p1864857
Tayebh Solimani; Majid Olia; Fariba Heydari; Mahmoudreza Tadayon. "Evaluation the Reaction of some Soybean Cultivars to Root-Knot Nematode, Meloidogyne javanica", Journal of plant protection, 32, 2, 2018, 173-183. magiran.com/p1864857
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال