ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر محسنی امین، (1397). بررسی مقاومت 12 ژنوتیپ چغندرقند به شته ریشه Pemphigus fuscicornis Koch (Hem.: Aphididae) و ارزیابی تاثیر آن بر کاهش عیار قند، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 32(2)، 215-220. magiran.com/p1864895
Amir Mohseni Amin, (2018). Resistance of 12 Sugarbeet Genotypes to Sugar Beet Root Aphid, Pemphigus fuscicornis (Hem.: Pemphigidae) and Assessment of the Pest Effect on Sugar Content in Doreti Variety, Journal of plant protection, 32(2), 215-220. magiran.com/p1864895
امیر محسنی امین، بررسی مقاومت 12 ژنوتیپ چغندرقند به شته ریشه Pemphigus fuscicornis Koch (Hem.: Aphididae) و ارزیابی تاثیر آن بر کاهش عیار قند. فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 1397؛ 32(2): 215-220. magiran.com/p1864895
Amir Mohseni Amin, Resistance of 12 Sugarbeet Genotypes to Sugar Beet Root Aphid, Pemphigus fuscicornis (Hem.: Pemphigidae) and Assessment of the Pest Effect on Sugar Content in Doreti Variety, Journal of plant protection, 2018; 32(2): 215-220. magiran.com/p1864895
امیر محسنی امین، "بررسی مقاومت 12 ژنوتیپ چغندرقند به شته ریشه Pemphigus fuscicornis Koch (Hem.: Aphididae) و ارزیابی تاثیر آن بر کاهش عیار قند"، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان 32، شماره 2 (1397): 215-220. magiran.com/p1864895
Amir Mohseni Amin, "Resistance of 12 Sugarbeet Genotypes to Sugar Beet Root Aphid, Pemphigus fuscicornis (Hem.: Pemphigidae) and Assessment of the Pest Effect on Sugar Content in Doreti Variety", Journal of plant protection 32, no.2 (2018): 215-220. magiran.com/p1864895
امیر محسنی امین، (1397). 'بررسی مقاومت 12 ژنوتیپ چغندرقند به شته ریشه Pemphigus fuscicornis Koch (Hem.: Aphididae) و ارزیابی تاثیر آن بر کاهش عیار قند'، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 32(2)، صص.215-220. magiran.com/p1864895
Amir Mohseni Amin, (2018). 'Resistance of 12 Sugarbeet Genotypes to Sugar Beet Root Aphid, Pemphigus fuscicornis (Hem.: Pemphigidae) and Assessment of the Pest Effect on Sugar Content in Doreti Variety', Journal of plant protection, 32(2), pp.215-220. magiran.com/p1864895
امیر محسنی امین. "بررسی مقاومت 12 ژنوتیپ چغندرقند به شته ریشه Pemphigus fuscicornis Koch (Hem.: Aphididae) و ارزیابی تاثیر آن بر کاهش عیار قند". فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 32 ،2 ، 1397، 215-220. magiran.com/p1864895
Amir Mohseni Amin. "Resistance of 12 Sugarbeet Genotypes to Sugar Beet Root Aphid, Pemphigus fuscicornis (Hem.: Pemphigidae) and Assessment of the Pest Effect on Sugar Content in Doreti Variety", Journal of plant protection, 32, 2, 2018, 215-220. magiran.com/p1864895
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال