ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدکریم موسوی، علی قنبری، رضا قربانی، محمدعلی باغستانی، (1397). شدت حضور علف های هرز باریک برگ گندم وحشی یونانی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum K.Koch) در سطح مزارع گندم دیم استان لرستان XML، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 32(2)، 231-243. magiran.com/p1864921
Seyed Karim Mousavi, Ali Ghanbari, Reza Ghorbani, Mohhamad Ali Baghestani, (2018). The Presence Severity of Wild Wheat (Triticum boeoticum Boiss) and Wild Barley (Hordeum spontaneum K.Koch) Weeds in the Rainfed Wheat Fields of Lorestan Province, Journal of plant protection, 32(2), 231-243. magiran.com/p1864921
سیدکریم موسوی، علی قنبری، رضا قربانی، محمدعلی باغستانی، شدت حضور علف های هرز باریک برگ گندم وحشی یونانی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum K.Koch) در سطح مزارع گندم دیم استان لرستان XML. فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 1397؛ 32(2): 231-243. magiran.com/p1864921
Seyed Karim Mousavi, Ali Ghanbari, Reza Ghorbani, Mohhamad Ali Baghestani, The Presence Severity of Wild Wheat (Triticum boeoticum Boiss) and Wild Barley (Hordeum spontaneum K.Koch) Weeds in the Rainfed Wheat Fields of Lorestan Province, Journal of plant protection, 2018; 32(2): 231-243. magiran.com/p1864921
سیدکریم موسوی، علی قنبری، رضا قربانی، محمدعلی باغستانی، "شدت حضور علف های هرز باریک برگ گندم وحشی یونانی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum K.Koch) در سطح مزارع گندم دیم استان لرستان XML"، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان 32، شماره 2 (1397): 231-243. magiran.com/p1864921
Seyed Karim Mousavi, Ali Ghanbari, Reza Ghorbani, Mohhamad Ali Baghestani, "The Presence Severity of Wild Wheat (Triticum boeoticum Boiss) and Wild Barley (Hordeum spontaneum K.Koch) Weeds in the Rainfed Wheat Fields of Lorestan Province", Journal of plant protection 32, no.2 (2018): 231-243. magiran.com/p1864921
سیدکریم موسوی، علی قنبری، رضا قربانی، محمدعلی باغستانی، (1397). 'شدت حضور علف های هرز باریک برگ گندم وحشی یونانی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum K.Koch) در سطح مزارع گندم دیم استان لرستان XML'، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 32(2)، صص.231-243. magiran.com/p1864921
Seyed Karim Mousavi, Ali Ghanbari, Reza Ghorbani, Mohhamad Ali Baghestani, (2018). 'The Presence Severity of Wild Wheat (Triticum boeoticum Boiss) and Wild Barley (Hordeum spontaneum K.Koch) Weeds in the Rainfed Wheat Fields of Lorestan Province', Journal of plant protection, 32(2), pp.231-243. magiran.com/p1864921
سیدکریم موسوی؛ علی قنبری؛ رضا قربانی؛ محمدعلی باغستانی. "شدت حضور علف های هرز باریک برگ گندم وحشی یونانی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum K.Koch) در سطح مزارع گندم دیم استان لرستان XML". فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 32 ،2 ، 1397، 231-243. magiran.com/p1864921
Seyed Karim Mousavi; Ali Ghanbari; Reza Ghorbani; Mohhamad Ali Baghestani. "The Presence Severity of Wild Wheat (Triticum boeoticum Boiss) and Wild Barley (Hordeum spontaneum K.Koch) Weeds in the Rainfed Wheat Fields of Lorestan Province", Journal of plant protection, 32, 2, 2018, 231-243. magiran.com/p1864921
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال