ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نصرت الله کریمی آربناهی، سید وحید اسلامی، رحمت الله دهقان خلیلی، محمد جواد بابایی زارچ، (1397). تاثیر تنش شوری حاصل از آب آبیاری و خاک بر خصوصیات رشدی علف هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.)، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 32(2)، 257-267. magiran.com/p1864935
Nosrat Allah Karimi Arpanahi, Seyed Vahid Eslami, Rahmat Allah Dehghan Khalili, Mohammad Javad Babaie Zarch, (2018). Evaluating the Effect of Salinity Stress Due to Irrigation Water and Soil on Growth Characteristics of Purple Nutsedge (Cyperus rotundus L.), Journal of plant protection, 32(2), 257-267. magiran.com/p1864935
نصرت الله کریمی آربناهی، سید وحید اسلامی، رحمت الله دهقان خلیلی، محمد جواد بابایی زارچ، تاثیر تنش شوری حاصل از آب آبیاری و خاک بر خصوصیات رشدی علف هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.). فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 1397؛ 32(2): 257-267. magiran.com/p1864935
Nosrat Allah Karimi Arpanahi, Seyed Vahid Eslami, Rahmat Allah Dehghan Khalili, Mohammad Javad Babaie Zarch, Evaluating the Effect of Salinity Stress Due to Irrigation Water and Soil on Growth Characteristics of Purple Nutsedge (Cyperus rotundus L.), Journal of plant protection, 2018; 32(2): 257-267. magiran.com/p1864935
نصرت الله کریمی آربناهی، سید وحید اسلامی، رحمت الله دهقان خلیلی، محمد جواد بابایی زارچ، "تاثیر تنش شوری حاصل از آب آبیاری و خاک بر خصوصیات رشدی علف هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.)"، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان 32، شماره 2 (1397): 257-267. magiran.com/p1864935
Nosrat Allah Karimi Arpanahi, Seyed Vahid Eslami, Rahmat Allah Dehghan Khalili, Mohammad Javad Babaie Zarch, "Evaluating the Effect of Salinity Stress Due to Irrigation Water and Soil on Growth Characteristics of Purple Nutsedge (Cyperus rotundus L.)", Journal of plant protection 32, no.2 (2018): 257-267. magiran.com/p1864935
نصرت الله کریمی آربناهی، سید وحید اسلامی، رحمت الله دهقان خلیلی، محمد جواد بابایی زارچ، (1397). 'تاثیر تنش شوری حاصل از آب آبیاری و خاک بر خصوصیات رشدی علف هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.)'، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 32(2)، صص.257-267. magiran.com/p1864935
Nosrat Allah Karimi Arpanahi, Seyed Vahid Eslami, Rahmat Allah Dehghan Khalili, Mohammad Javad Babaie Zarch, (2018). 'Evaluating the Effect of Salinity Stress Due to Irrigation Water and Soil on Growth Characteristics of Purple Nutsedge (Cyperus rotundus L.)', Journal of plant protection, 32(2), pp.257-267. magiran.com/p1864935
نصرت الله کریمی آربناهی؛ سید وحید اسلامی؛ رحمت الله دهقان خلیلی؛ محمد جواد بابایی زارچ. "تاثیر تنش شوری حاصل از آب آبیاری و خاک بر خصوصیات رشدی علف هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.)". فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 32 ،2 ، 1397، 257-267. magiran.com/p1864935
Nosrat Allah Karimi Arpanahi; Seyed Vahid Eslami; Rahmat Allah Dehghan Khalili; Mohammad Javad Babaie Zarch. "Evaluating the Effect of Salinity Stress Due to Irrigation Water and Soil on Growth Characteristics of Purple Nutsedge (Cyperus rotundus L.)", Journal of plant protection, 32, 2, 2018, 257-267. magiran.com/p1864935
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال