ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده مریم مظفری، حمیدرضا محمددوست چمن آباد، حمیدرضا نیکخواه، (1397). طبقه بندی ارقام گندم بر اساس توانایی رقابت با علف های هرز، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 32(2)، 289-297. magiran.com/p1864957
Seadeh Maryam Mozafari, Hamidreza Mohamadduost, Hamid Reza Nikkheh, (2018). Ranking the Wheat Cultivars Based on Competitive Ability with Weeds, Journal of plant protection, 32(2), 289-297. magiran.com/p1864957
سیده مریم مظفری، حمیدرضا محمددوست چمن آباد، حمیدرضا نیکخواه، طبقه بندی ارقام گندم بر اساس توانایی رقابت با علف های هرز. فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 1397؛ 32(2): 289-297. magiran.com/p1864957
Seadeh Maryam Mozafari, Hamidreza Mohamadduost, Hamid Reza Nikkheh, Ranking the Wheat Cultivars Based on Competitive Ability with Weeds, Journal of plant protection, 2018; 32(2): 289-297. magiran.com/p1864957
سیده مریم مظفری، حمیدرضا محمددوست چمن آباد، حمیدرضا نیکخواه، "طبقه بندی ارقام گندم بر اساس توانایی رقابت با علف های هرز"، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان 32، شماره 2 (1397): 289-297. magiran.com/p1864957
Seadeh Maryam Mozafari, Hamidreza Mohamadduost, Hamid Reza Nikkheh, "Ranking the Wheat Cultivars Based on Competitive Ability with Weeds", Journal of plant protection 32, no.2 (2018): 289-297. magiran.com/p1864957
سیده مریم مظفری، حمیدرضا محمددوست چمن آباد، حمیدرضا نیکخواه، (1397). 'طبقه بندی ارقام گندم بر اساس توانایی رقابت با علف های هرز'، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 32(2)، صص.289-297. magiran.com/p1864957
Seadeh Maryam Mozafari, Hamidreza Mohamadduost, Hamid Reza Nikkheh, (2018). 'Ranking the Wheat Cultivars Based on Competitive Ability with Weeds', Journal of plant protection, 32(2), pp.289-297. magiran.com/p1864957
سیده مریم مظفری؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ حمیدرضا نیکخواه. "طبقه بندی ارقام گندم بر اساس توانایی رقابت با علف های هرز". فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 32 ،2 ، 1397، 289-297. magiran.com/p1864957
Seadeh Maryam Mozafari; Hamidreza Mohamadduost; Hamid Reza Nikkheh. "Ranking the Wheat Cultivars Based on Competitive Ability with Weeds", Journal of plant protection, 32, 2, 2018, 289-297. magiran.com/p1864957
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال