ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکبر علی وردی، (1397). انتخاب نازل مناسب به منظور پاشش ستوکسیدیم در دو سرعت باد برای کنترل علف هرز یولاف وحشی زمستانه (Avena sterilis ssp. ludoviciana)، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 32(2)، 299-306. magiran.com/p1864960
Akbar Aliverdi, (2018). The Selection of Proper Nozzle for Spraying Sethoxydim at Two Wind Speeds to Control Winter Wild Oat (Avena sterilis ssp. ludoviciana), Journal of plant protection, 32(2), 299-306. magiran.com/p1864960
اکبر علی وردی، انتخاب نازل مناسب به منظور پاشش ستوکسیدیم در دو سرعت باد برای کنترل علف هرز یولاف وحشی زمستانه (Avena sterilis ssp. ludoviciana). فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 1397؛ 32(2): 299-306. magiran.com/p1864960
Akbar Aliverdi, The Selection of Proper Nozzle for Spraying Sethoxydim at Two Wind Speeds to Control Winter Wild Oat (Avena sterilis ssp. ludoviciana), Journal of plant protection, 2018; 32(2): 299-306. magiran.com/p1864960
اکبر علی وردی، "انتخاب نازل مناسب به منظور پاشش ستوکسیدیم در دو سرعت باد برای کنترل علف هرز یولاف وحشی زمستانه (Avena sterilis ssp. ludoviciana)"، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان 32، شماره 2 (1397): 299-306. magiran.com/p1864960
Akbar Aliverdi, "The Selection of Proper Nozzle for Spraying Sethoxydim at Two Wind Speeds to Control Winter Wild Oat (Avena sterilis ssp. ludoviciana)", Journal of plant protection 32, no.2 (2018): 299-306. magiran.com/p1864960
اکبر علی وردی، (1397). 'انتخاب نازل مناسب به منظور پاشش ستوکسیدیم در دو سرعت باد برای کنترل علف هرز یولاف وحشی زمستانه (Avena sterilis ssp. ludoviciana)'، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 32(2)، صص.299-306. magiran.com/p1864960
Akbar Aliverdi, (2018). 'The Selection of Proper Nozzle for Spraying Sethoxydim at Two Wind Speeds to Control Winter Wild Oat (Avena sterilis ssp. ludoviciana)', Journal of plant protection, 32(2), pp.299-306. magiran.com/p1864960
اکبر علی وردی. "انتخاب نازل مناسب به منظور پاشش ستوکسیدیم در دو سرعت باد برای کنترل علف هرز یولاف وحشی زمستانه (Avena sterilis ssp. ludoviciana)". فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 32 ،2 ، 1397، 299-306. magiran.com/p1864960
Akbar Aliverdi. "The Selection of Proper Nozzle for Spraying Sethoxydim at Two Wind Speeds to Control Winter Wild Oat (Avena sterilis ssp. ludoviciana)", Journal of plant protection, 32, 2, 2018, 299-306. magiran.com/p1864960
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال