ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یاسر نوظهور ، محمدحسن رسولی فرد، جعفر رحمانی کهنمویی، پیام فرامرزی، (1397). ارزیابی خواص ضد باکتریایی عصاره الکلی برگ کاج بر باکتری های جدا شده از نمونه های ادرار افراد مبتلا به عفونت ادراری - تناسلی، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25(2)، 303-309. magiran.com/p1865678
Yaser Nozohor , Mohammad Hasan Rasouli Fard, Jafar Rahmani, Payam Faramarzi, (2018). Evaluation of antibacterial properties of alcoholic extract of pine on bacteria isolated from urine of patients with urinary tract infection - genital, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(2), 303-309. magiran.com/p1865678
یاسر نوظهور ، محمدحسن رسولی فرد، جعفر رحمانی کهنمویی، پیام فرامرزی، ارزیابی خواص ضد باکتریایی عصاره الکلی برگ کاج بر باکتری های جدا شده از نمونه های ادرار افراد مبتلا به عفونت ادراری - تناسلی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1397؛ 25(2): 303-309. magiran.com/p1865678
Yaser Nozohor , Mohammad Hasan Rasouli Fard, Jafar Rahmani, Payam Faramarzi, Evaluation of antibacterial properties of alcoholic extract of pine on bacteria isolated from urine of patients with urinary tract infection - genital, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2018; 25(2): 303-309. magiran.com/p1865678
یاسر نوظهور ، محمدحسن رسولی فرد، جعفر رحمانی کهنمویی، پیام فرامرزی، "ارزیابی خواص ضد باکتریایی عصاره الکلی برگ کاج بر باکتری های جدا شده از نمونه های ادرار افراد مبتلا به عفونت ادراری - تناسلی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 25، شماره 2 (1397): 303-309. magiran.com/p1865678
Yaser Nozohor , Mohammad Hasan Rasouli Fard, Jafar Rahmani, Payam Faramarzi, "Evaluation of antibacterial properties of alcoholic extract of pine on bacteria isolated from urine of patients with urinary tract infection - genital", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 25, no.2 (2018): 303-309. magiran.com/p1865678
یاسر نوظهور ، محمدحسن رسولی فرد، جعفر رحمانی کهنمویی، پیام فرامرزی، (1397). 'ارزیابی خواص ضد باکتریایی عصاره الکلی برگ کاج بر باکتری های جدا شده از نمونه های ادرار افراد مبتلا به عفونت ادراری - تناسلی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25(2)، صص.303-309. magiran.com/p1865678
Yaser Nozohor , Mohammad Hasan Rasouli Fard, Jafar Rahmani, Payam Faramarzi, (2018). 'Evaluation of antibacterial properties of alcoholic extract of pine on bacteria isolated from urine of patients with urinary tract infection - genital', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(2), pp.303-309. magiran.com/p1865678
یاسر نوظهور ؛ محمدحسن رسولی فرد؛ جعفر رحمانی کهنمویی؛ پیام فرامرزی. "ارزیابی خواص ضد باکتریایی عصاره الکلی برگ کاج بر باکتری های جدا شده از نمونه های ادرار افراد مبتلا به عفونت ادراری - تناسلی". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25 ،2 ، 1397، 303-309. magiran.com/p1865678
Yaser Nozohor ; Mohammad Hasan Rasouli Fard; Jafar Rahmani; Payam Faramarzi. "Evaluation of antibacterial properties of alcoholic extract of pine on bacteria isolated from urine of patients with urinary tract infection - genital", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25, 2, 2018, 303-309. magiran.com/p1865678
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال