ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه سترکی، راضیه محمودی، زهرا زنگنه نژاد ، (1397). بررسی اثرات عصاره گیاه کارده (Biarum carduchrum)در مدل پارکینسونی ایجاد شده توسط تزریق داخل بطنی 6-هیدروکسی دوپامین درموش های صحرایی با استفاده از آزمون های رفتاری، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25(2)، 293-301. magiran.com/p1865679
Mahboubeh Setorki, Razieh Mahmoodi, Zahra Zanganeh Nezhad , (2018). Effect of Biarum carduchrum in 6-hydroxydopamine-induced Parkinsonism in rats: using behavioral tests, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(2), 293-301. magiran.com/p1865679
محبوبه سترکی، راضیه محمودی، زهرا زنگنه نژاد ، بررسی اثرات عصاره گیاه کارده (Biarum carduchrum)در مدل پارکینسونی ایجاد شده توسط تزریق داخل بطنی 6-هیدروکسی دوپامین درموش های صحرایی با استفاده از آزمون های رفتاری. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1397؛ 25(2): 293-301. magiran.com/p1865679
Mahboubeh Setorki, Razieh Mahmoodi, Zahra Zanganeh Nezhad , Effect of Biarum carduchrum in 6-hydroxydopamine-induced Parkinsonism in rats: using behavioral tests, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2018; 25(2): 293-301. magiran.com/p1865679
محبوبه سترکی، راضیه محمودی، زهرا زنگنه نژاد ، "بررسی اثرات عصاره گیاه کارده (Biarum carduchrum)در مدل پارکینسونی ایجاد شده توسط تزریق داخل بطنی 6-هیدروکسی دوپامین درموش های صحرایی با استفاده از آزمون های رفتاری"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 25، شماره 2 (1397): 293-301. magiran.com/p1865679
Mahboubeh Setorki, Razieh Mahmoodi, Zahra Zanganeh Nezhad , "Effect of Biarum carduchrum in 6-hydroxydopamine-induced Parkinsonism in rats: using behavioral tests", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 25, no.2 (2018): 293-301. magiran.com/p1865679
محبوبه سترکی، راضیه محمودی، زهرا زنگنه نژاد ، (1397). 'بررسی اثرات عصاره گیاه کارده (Biarum carduchrum)در مدل پارکینسونی ایجاد شده توسط تزریق داخل بطنی 6-هیدروکسی دوپامین درموش های صحرایی با استفاده از آزمون های رفتاری'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25(2)، صص.293-301. magiran.com/p1865679
Mahboubeh Setorki, Razieh Mahmoodi, Zahra Zanganeh Nezhad , (2018). 'Effect of Biarum carduchrum in 6-hydroxydopamine-induced Parkinsonism in rats: using behavioral tests', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(2), pp.293-301. magiran.com/p1865679
محبوبه سترکی؛ راضیه محمودی؛ زهرا زنگنه نژاد . "بررسی اثرات عصاره گیاه کارده (Biarum carduchrum)در مدل پارکینسونی ایجاد شده توسط تزریق داخل بطنی 6-هیدروکسی دوپامین درموش های صحرایی با استفاده از آزمون های رفتاری". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25 ،2 ، 1397، 293-301. magiran.com/p1865679
Mahboubeh Setorki; Razieh Mahmoodi; Zahra Zanganeh Nezhad . "Effect of Biarum carduchrum in 6-hydroxydopamine-induced Parkinsonism in rats: using behavioral tests", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25, 2, 2018, 293-301. magiran.com/p1865679
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال