ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکبر سازوار ، یعقوب مهری الوار، علیرضا قارداشی افوسی، محمدحسین نظری، (1397). تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی بر بیان ژن کانال های کلسیمی گیرنده های رایانودین (RyR2) و پمپ کلسیمی SERCA2a در موشهای صحرایی ایسکمی شده، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25(2)، 267-277. magiran.com/p1865681
Akbar Sazvar , Yaghoob Mehrialvar, (2018). The effect of eight weeks of interval training on gene expression of Ryanodine receptor's (RyR2) calcium channels and calcium pump SERCA2a in ischemic rats, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(2), 267-277. magiran.com/p1865681
اکبر سازوار ، یعقوب مهری الوار، علیرضا قارداشی افوسی، محمدحسین نظری، تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی بر بیان ژن کانال های کلسیمی گیرنده های رایانودین (RyR2) و پمپ کلسیمی SERCA2a در موشهای صحرایی ایسکمی شده. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1397؛ 25(2): 267-277. magiran.com/p1865681
Akbar Sazvar , Yaghoob Mehrialvar, The effect of eight weeks of interval training on gene expression of Ryanodine receptor's (RyR2) calcium channels and calcium pump SERCA2a in ischemic rats, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2018; 25(2): 267-277. magiran.com/p1865681
اکبر سازوار ، یعقوب مهری الوار، علیرضا قارداشی افوسی، محمدحسین نظری، "تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی بر بیان ژن کانال های کلسیمی گیرنده های رایانودین (RyR2) و پمپ کلسیمی SERCA2a در موشهای صحرایی ایسکمی شده"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 25، شماره 2 (1397): 267-277. magiran.com/p1865681
Akbar Sazvar , Yaghoob Mehrialvar, "The effect of eight weeks of interval training on gene expression of Ryanodine receptor's (RyR2) calcium channels and calcium pump SERCA2a in ischemic rats", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 25, no.2 (2018): 267-277. magiran.com/p1865681
اکبر سازوار ، یعقوب مهری الوار، علیرضا قارداشی افوسی، محمدحسین نظری، (1397). 'تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی بر بیان ژن کانال های کلسیمی گیرنده های رایانودین (RyR2) و پمپ کلسیمی SERCA2a در موشهای صحرایی ایسکمی شده'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25(2)، صص.267-277. magiran.com/p1865681
Akbar Sazvar , Yaghoob Mehrialvar, (2018). 'The effect of eight weeks of interval training on gene expression of Ryanodine receptor's (RyR2) calcium channels and calcium pump SERCA2a in ischemic rats', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(2), pp.267-277. magiran.com/p1865681
اکبر سازوار ؛ یعقوب مهری الوار؛ علیرضا قارداشی افوسی؛ محمدحسین نظری. "تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی بر بیان ژن کانال های کلسیمی گیرنده های رایانودین (RyR2) و پمپ کلسیمی SERCA2a در موشهای صحرایی ایسکمی شده". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25 ،2 ، 1397، 267-277. magiran.com/p1865681
Akbar Sazvar ; Yaghoob Mehrialvar. "The effect of eight weeks of interval training on gene expression of Ryanodine receptor's (RyR2) calcium channels and calcium pump SERCA2a in ischemic rats", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25, 2, 2018, 267-277. magiran.com/p1865681
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال