ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیرین سادات حسنی عطار، علی مشهدی ، (1397). پیش بینی جهت گیری اهداف دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس ابعاد هیجانی آنان (عاطفه ی مثبت و منفی)، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25(2)، 259-266. magiran.com/p1865682
Shirin Hasani, Ali Mashhadi , (2018). Prediction of Student's Goals Based on Their Emotional Dimensions (Positive and Negative), Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(2), 259-266. magiran.com/p1865682
شیرین سادات حسنی عطار، علی مشهدی ، پیش بینی جهت گیری اهداف دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس ابعاد هیجانی آنان (عاطفه ی مثبت و منفی). مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1397؛ 25(2): 259-266. magiran.com/p1865682
Shirin Hasani, Ali Mashhadi , Prediction of Student's Goals Based on Their Emotional Dimensions (Positive and Negative), Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2018; 25(2): 259-266. magiran.com/p1865682
شیرین سادات حسنی عطار، علی مشهدی ، "پیش بینی جهت گیری اهداف دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس ابعاد هیجانی آنان (عاطفه ی مثبت و منفی)"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 25، شماره 2 (1397): 259-266. magiran.com/p1865682
Shirin Hasani, Ali Mashhadi , "Prediction of Student's Goals Based on Their Emotional Dimensions (Positive and Negative)", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 25, no.2 (2018): 259-266. magiran.com/p1865682
شیرین سادات حسنی عطار، علی مشهدی ، (1397). 'پیش بینی جهت گیری اهداف دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس ابعاد هیجانی آنان (عاطفه ی مثبت و منفی)'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25(2)، صص.259-266. magiran.com/p1865682
Shirin Hasani, Ali Mashhadi , (2018). 'Prediction of Student's Goals Based on Their Emotional Dimensions (Positive and Negative)', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(2), pp.259-266. magiran.com/p1865682
شیرین سادات حسنی عطار؛ علی مشهدی . "پیش بینی جهت گیری اهداف دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس ابعاد هیجانی آنان (عاطفه ی مثبت و منفی)". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25 ،2 ، 1397، 259-266. magiran.com/p1865682
Shirin Hasani; Ali Mashhadi . "Prediction of Student's Goals Based on Their Emotional Dimensions (Positive and Negative)", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25, 2, 2018, 259-266. magiran.com/p1865682
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال