ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا سرمدی ، مرجان معصومی فرد، (1397). تحلیل معرفت شناسی اگزیستانسیالیسم و استلزامات تربیتی آن در نظام آموزش از دور (با تاکید بر آموزش مجازی)، نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 5(20)، 101-116. magiran.com/p1866089
Mohammadreza Sarmadi , Marjan Masoomifard, (2018). Epistemological analysis of existentialism and its educational implications in distant education system (With emphasis on virtual education), Research in School and Virtual Learning, 5(20), 101-116. magiran.com/p1866089
محمدرضا سرمدی ، مرجان معصومی فرد، تحلیل معرفت شناسی اگزیستانسیالیسم و استلزامات تربیتی آن در نظام آموزش از دور (با تاکید بر آموزش مجازی). نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 1397؛ 5(20): 101-116. magiran.com/p1866089
Mohammadreza Sarmadi , Marjan Masoomifard, Epistemological analysis of existentialism and its educational implications in distant education system (With emphasis on virtual education), Research in School and Virtual Learning, 2018; 5(20): 101-116. magiran.com/p1866089
محمدرضا سرمدی ، مرجان معصومی فرد، "تحلیل معرفت شناسی اگزیستانسیالیسم و استلزامات تربیتی آن در نظام آموزش از دور (با تاکید بر آموزش مجازی)"، نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی 5، شماره 20 (1397): 101-116. magiran.com/p1866089
Mohammadreza Sarmadi , Marjan Masoomifard, "Epistemological analysis of existentialism and its educational implications in distant education system (With emphasis on virtual education)", Research in School and Virtual Learning 5, no.20 (2018): 101-116. magiran.com/p1866089
محمدرضا سرمدی ، مرجان معصومی فرد، (1397). 'تحلیل معرفت شناسی اگزیستانسیالیسم و استلزامات تربیتی آن در نظام آموزش از دور (با تاکید بر آموزش مجازی)'، نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 5(20)، صص.101-116. magiran.com/p1866089
Mohammadreza Sarmadi , Marjan Masoomifard, (2018). 'Epistemological analysis of existentialism and its educational implications in distant education system (With emphasis on virtual education)', Research in School and Virtual Learning, 5(20), pp.101-116. magiran.com/p1866089
محمدرضا سرمدی ؛ مرجان معصومی فرد. "تحلیل معرفت شناسی اگزیستانسیالیسم و استلزامات تربیتی آن در نظام آموزش از دور (با تاکید بر آموزش مجازی)". نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 5 ،20 ، 1397، 101-116. magiran.com/p1866089
Mohammadreza Sarmadi ; Marjan Masoomifard. "Epistemological analysis of existentialism and its educational implications in distant education system (With emphasis on virtual education)", Research in School and Virtual Learning, 5, 20, 2018, 101-116. magiran.com/p1866089
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال