ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد شبیری ، (1397). نقش شبکه های اجتماعی بر ارتقای فرهنگ زیست محیطی معلمان: مطالعه موردی واتس آپ، نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 5(20)، 93-100. magiran.com/p1866090
Seid Mohammad Shobeiri , (2018). The Relationship between the Use of WhatSApp Software and the Promotion of the Environmental Culture of Teachers, Research in School and Virtual Learning, 5(20), 93-100. magiran.com/p1866090
سید محمد شبیری ، نقش شبکه های اجتماعی بر ارتقای فرهنگ زیست محیطی معلمان: مطالعه موردی واتس آپ. نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 1397؛ 5(20): 93-100. magiran.com/p1866090
Seid Mohammad Shobeiri , The Relationship between the Use of WhatSApp Software and the Promotion of the Environmental Culture of Teachers, Research in School and Virtual Learning, 2018; 5(20): 93-100. magiran.com/p1866090
سید محمد شبیری ، "نقش شبکه های اجتماعی بر ارتقای فرهنگ زیست محیطی معلمان: مطالعه موردی واتس آپ"، نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی 5، شماره 20 (1397): 93-100. magiran.com/p1866090
Seid Mohammad Shobeiri , "The Relationship between the Use of WhatSApp Software and the Promotion of the Environmental Culture of Teachers", Research in School and Virtual Learning 5, no.20 (2018): 93-100. magiran.com/p1866090
سید محمد شبیری ، (1397). 'نقش شبکه های اجتماعی بر ارتقای فرهنگ زیست محیطی معلمان: مطالعه موردی واتس آپ'، نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 5(20)، صص.93-100. magiran.com/p1866090
Seid Mohammad Shobeiri , (2018). 'The Relationship between the Use of WhatSApp Software and the Promotion of the Environmental Culture of Teachers', Research in School and Virtual Learning, 5(20), pp.93-100. magiran.com/p1866090
سید محمد شبیری . "نقش شبکه های اجتماعی بر ارتقای فرهنگ زیست محیطی معلمان: مطالعه موردی واتس آپ". نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 5 ،20 ، 1397، 93-100. magiran.com/p1866090
Seid Mohammad Shobeiri . "The Relationship between the Use of WhatSApp Software and the Promotion of the Environmental Culture of Teachers", Research in School and Virtual Learning, 5, 20, 2018, 93-100. magiran.com/p1866090
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال