ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مینا محبی، میرمحمود میرنسب، اسکندر فتحی آذر، تورج هاشمی نصرت آباد ، (1397). مطالعه مقایسه ای رفتار قلدری، پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی در دانش آموزان قلدر و طرفداران قلدری، نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 5(20)، 71-82. magiran.com/p1866092
Mina Mohebbi, Mirmahmoud Mirnasab, Eskandar Fathiazar, Toraj Hashemi , (2018). A Comparison Study of Bullying Behavior, School Bonding and Social Compe-tence in Bully and Pro-Bully Students, Research in School and Virtual Learning, 5(20), 71-82. magiran.com/p1866092
مینا محبی، میرمحمود میرنسب، اسکندر فتحی آذر، تورج هاشمی نصرت آباد ، مطالعه مقایسه ای رفتار قلدری، پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی در دانش آموزان قلدر و طرفداران قلدری. نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 1397؛ 5(20): 71-82. magiran.com/p1866092
Mina Mohebbi, Mirmahmoud Mirnasab, Eskandar Fathiazar, Toraj Hashemi , A Comparison Study of Bullying Behavior, School Bonding and Social Compe-tence in Bully and Pro-Bully Students, Research in School and Virtual Learning, 2018; 5(20): 71-82. magiran.com/p1866092
مینا محبی، میرمحمود میرنسب، اسکندر فتحی آذر، تورج هاشمی نصرت آباد ، "مطالعه مقایسه ای رفتار قلدری، پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی در دانش آموزان قلدر و طرفداران قلدری"، نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی 5، شماره 20 (1397): 71-82. magiran.com/p1866092
Mina Mohebbi, Mirmahmoud Mirnasab, Eskandar Fathiazar, Toraj Hashemi , "A Comparison Study of Bullying Behavior, School Bonding and Social Compe-tence in Bully and Pro-Bully Students", Research in School and Virtual Learning 5, no.20 (2018): 71-82. magiran.com/p1866092
مینا محبی، میرمحمود میرنسب، اسکندر فتحی آذر، تورج هاشمی نصرت آباد ، (1397). 'مطالعه مقایسه ای رفتار قلدری، پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی در دانش آموزان قلدر و طرفداران قلدری'، نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 5(20)، صص.71-82. magiran.com/p1866092
Mina Mohebbi, Mirmahmoud Mirnasab, Eskandar Fathiazar, Toraj Hashemi , (2018). 'A Comparison Study of Bullying Behavior, School Bonding and Social Compe-tence in Bully and Pro-Bully Students', Research in School and Virtual Learning, 5(20), pp.71-82. magiran.com/p1866092
مینا محبی؛ میرمحمود میرنسب؛ اسکندر فتحی آذر؛ تورج هاشمی نصرت آباد . "مطالعه مقایسه ای رفتار قلدری، پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی در دانش آموزان قلدر و طرفداران قلدری". نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 5 ،20 ، 1397، 71-82. magiran.com/p1866092
Mina Mohebbi; Mirmahmoud Mirnasab; Eskandar Fathiazar; Toraj Hashemi . "A Comparison Study of Bullying Behavior, School Bonding and Social Compe-tence in Bully and Pro-Bully Students", Research in School and Virtual Learning, 5, 20, 2018, 71-82. magiran.com/p1866092
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال