ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میترا نورادصدیق ، عبدالرحیم نوه ابراهیم، حمیدرضا آراسته، حسن رضا زین آبادی، (1397). شناسایی مولفه های توسعه مدیران با استعداد مدارس غیردولتی با رویکردی مبتنی بر نظریه داده بنیاد، ارائه الگو، نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 5(20)، 47-60. magiran.com/p1866094
Mitra Nouraldsadiq , Abdolrahim Navehebrahim, Hamidreza Arasteh, Hasanreza Zeinabadi, (2018). Identifying the Components of the Development of Talent for Nongovernmen-tal Schools, Based on a Fundamentally Based Data Approach, Providing a Model, Research in School and Virtual Learning, 5(20), 47-60. magiran.com/p1866094
میترا نورادصدیق ، عبدالرحیم نوه ابراهیم، حمیدرضا آراسته، حسن رضا زین آبادی، شناسایی مولفه های توسعه مدیران با استعداد مدارس غیردولتی با رویکردی مبتنی بر نظریه داده بنیاد، ارائه الگو. نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 1397؛ 5(20): 47-60. magiran.com/p1866094
Mitra Nouraldsadiq , Abdolrahim Navehebrahim, Hamidreza Arasteh, Hasanreza Zeinabadi, Identifying the Components of the Development of Talent for Nongovernmen-tal Schools, Based on a Fundamentally Based Data Approach, Providing a Model, Research in School and Virtual Learning, 2018; 5(20): 47-60. magiran.com/p1866094
میترا نورادصدیق ، عبدالرحیم نوه ابراهیم، حمیدرضا آراسته، حسن رضا زین آبادی، "شناسایی مولفه های توسعه مدیران با استعداد مدارس غیردولتی با رویکردی مبتنی بر نظریه داده بنیاد، ارائه الگو"، نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی 5، شماره 20 (1397): 47-60. magiran.com/p1866094
Mitra Nouraldsadiq , Abdolrahim Navehebrahim, Hamidreza Arasteh, Hasanreza Zeinabadi, "Identifying the Components of the Development of Talent for Nongovernmen-tal Schools, Based on a Fundamentally Based Data Approach, Providing a Model", Research in School and Virtual Learning 5, no.20 (2018): 47-60. magiran.com/p1866094
میترا نورادصدیق ، عبدالرحیم نوه ابراهیم، حمیدرضا آراسته، حسن رضا زین آبادی، (1397). 'شناسایی مولفه های توسعه مدیران با استعداد مدارس غیردولتی با رویکردی مبتنی بر نظریه داده بنیاد، ارائه الگو'، نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 5(20)، صص.47-60. magiran.com/p1866094
Mitra Nouraldsadiq , Abdolrahim Navehebrahim, Hamidreza Arasteh, Hasanreza Zeinabadi, (2018). 'Identifying the Components of the Development of Talent for Nongovernmen-tal Schools, Based on a Fundamentally Based Data Approach, Providing a Model', Research in School and Virtual Learning, 5(20), pp.47-60. magiran.com/p1866094
میترا نورادصدیق ؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حمیدرضا آراسته؛ حسن رضا زین آبادی. "شناسایی مولفه های توسعه مدیران با استعداد مدارس غیردولتی با رویکردی مبتنی بر نظریه داده بنیاد، ارائه الگو". نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 5 ،20 ، 1397، 47-60. magiran.com/p1866094
Mitra Nouraldsadiq ; Abdolrahim Navehebrahim; Hamidreza Arasteh; Hasanreza Zeinabadi. "Identifying the Components of the Development of Talent for Nongovernmen-tal Schools, Based on a Fundamentally Based Data Approach, Providing a Model", Research in School and Virtual Learning, 5, 20, 2018, 47-60. magiran.com/p1866094
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال