ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه احمدبیگی، قدسی احقر ، محسن ایمانی نایینی، (1397). اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر یادگیری مشارکتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، نشریه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 9(17)، 167-181. magiran.com/p1866311
Fatemeh Ahmad Beigi, Ghodsy Ahghar , Mohsen Imani Naeini, (2018). The Effectiveness of Critical Thinking Training for Cooperative Learning among Students of Islamic Azad University, Tehran North Branch, Journal of Higher Education Curriculum Stufies, 9(17), 167-181. magiran.com/p1866311
فاطمه احمدبیگی، قدسی احقر ، محسن ایمانی نایینی، اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر یادگیری مشارکتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. نشریه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 1397؛ 9(17): 167-181. magiran.com/p1866311
Fatemeh Ahmad Beigi, Ghodsy Ahghar , Mohsen Imani Naeini, The Effectiveness of Critical Thinking Training for Cooperative Learning among Students of Islamic Azad University, Tehran North Branch, Journal of Higher Education Curriculum Stufies, 2018; 9(17): 167-181. magiran.com/p1866311
فاطمه احمدبیگی، قدسی احقر ، محسن ایمانی نایینی، "اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر یادگیری مشارکتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال"، نشریه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی 9، شماره 17 (1397): 167-181. magiran.com/p1866311
Fatemeh Ahmad Beigi, Ghodsy Ahghar , Mohsen Imani Naeini, "The Effectiveness of Critical Thinking Training for Cooperative Learning among Students of Islamic Azad University, Tehran North Branch", Journal of Higher Education Curriculum Stufies 9, no.17 (2018): 167-181. magiran.com/p1866311
فاطمه احمدبیگی، قدسی احقر ، محسن ایمانی نایینی، (1397). 'اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر یادگیری مشارکتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال'، نشریه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 9(17)، صص.167-181. magiran.com/p1866311
Fatemeh Ahmad Beigi, Ghodsy Ahghar , Mohsen Imani Naeini, (2018). 'The Effectiveness of Critical Thinking Training for Cooperative Learning among Students of Islamic Azad University, Tehran North Branch', Journal of Higher Education Curriculum Stufies, 9(17), pp.167-181. magiran.com/p1866311
فاطمه احمدبیگی؛ قدسی احقر ؛ محسن ایمانی نایینی. "اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر یادگیری مشارکتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال". نشریه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 9 ،17 ، 1397، 167-181. magiran.com/p1866311
Fatemeh Ahmad Beigi; Ghodsy Ahghar ; Mohsen Imani Naeini. "The Effectiveness of Critical Thinking Training for Cooperative Learning among Students of Islamic Azad University, Tehran North Branch", Journal of Higher Education Curriculum Stufies, 9, 17, 2018, 167-181. magiran.com/p1866311
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال